Skip to content
Sök

Motion, fråga och interpellation

Politikerna i kommunfullmäktige kan väcka frågor på olika sätt. Att ställa frågor och interpellationer hjälper ledamöterna att få upplysningar om hur kommunens förvaltningar sköts.

De kan välja mellan:

Du hittar mallar längst ned på sidan.

Fråga

Ledamöterna i kommunfullmäktige kan ta upp en fråga i kommunfullmäktige. En ledamot ställer en öppen fråga till en annan ledamot och det är bara de två som får ingå i debatten. Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. Frågan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamoten. Den ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast sju arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Frågeställningen ska vara tydlig och bestå av endast en fråga. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Du hittar en mall längst ned på sidan.

Interpellation

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. En interpellation är mer omfattande och ska besvaras av en ansvarig politiker (ofta ordföranden i en nämnd). Samtliga tjänstgörande ledamöter har rätt att delta i interpellationsdebatten. En interpellation  bör handla om angelägenheter av större intresse för kommunen.

Frågor och interpellationer får bara röra ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för. De ska lämnas in skriftligt till kommunstyrelsens kansli senast sju arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. Varken frågor eller interpellationer leder till några beslut av fullmäktige.

Ordförande i fullmäktige avgör om frågan eller interpellationen ska behandlas. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast  efter det då interpellationen ställdes. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Du hittar en mall längst ned på sidan.

Motion

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder en motion fram till ett beslut. En motion får också lämnas vid ett pågående sammanträde med fullmäktige. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En ersättare får väcka en motion bara när ersättare tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Motionen behandlas inte direkt i kommunfullmäktige utan lämnas till kommunstyrelsen eller nämnd för beredning innan den återvänder till fullmäktige för slutligt beslut. Du hittar mallen under mallar nedan.

Mallar

Filerna är i Microsofts doc-format. Klicka på önskad mall, spara ned och redigera den i valfritt ordbehandlingsprogram.