Skip to content
Sök

Krisledningsnämnden

I händelse av extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kan kommunstyrelsens ordförande aktivera krisledningsnämnden. Ordförande Tommy Nilson aktiverade onsdag den 25 mars nämnden, som ett svar på den rådande pandemin (covid-19).

Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsen. Ordförande i krisledningsnämnden bedömer att Kalix kommun befinner sig i en extraordinär händelse vilket medför överhängande risk för allvarliga störningar inom samhällsviktiga funktioner på kommunens geografiska ansvarsområde.

Den extraordinära händelse som åberopas hänför sig till den pandemi som förorsakats av infektionssjukdomen Covid-19. Bedömningen görs att sjukdomens spridning både kort- och långsiktigt kan föranleda tidskritiska, kommunövergripande åtgärder i termer av omflyttning av personal, material och ekonomiska resurser.

Nämnderna bedriver den verksamhet som framgår av respektive reglemente fram till att krisledningsnämnden fattar bindande beslut om att hela eller delar av verksamheten ska övertas av krisledningsnämnden.