Sök

Inackorderingsstöd

Här hittar du information om inackorderingsstöd och information om hur du söker stödet.

Skriv ut ansökan nedan och skicka den till adressen som står angiven på blanketten eller lämna till utbildningsförvaltningen i kommunhuset.

Du ansöker via e-tjänsten "Inackorderingsstöd".

Allmänna regler

  • Inackorderingsstöd kan beviljas för studier i en annan kommun om du  måste bo där under studietiden.
  • Inackorderingsstöd kan i vissa fall beviljas i den egna kommunen om det är besvärliga reseförhållanden som gör att eleven måste bosätta sig på skolorten - prövas från fall till fall.
  • Inackorderingsstöd kan av särskilda skäl beviljas på grund av sociala skäl - intyg från social myndighet eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat måste i så fall bifogas ansökan.
  • Inackorderingsstöd utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Inackorderingsstöd är ett bidrag för inackordering och hemresor. En förutsättning för att stödet ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. 
Skolkort för dagliga resor kan aldrig utfärdas om en du uppbär inackorderingsstöd.

Aktuellt belopp för läsåret 2021-2022 är fastställt till 1 610 kronor per månad, utbetalning sker nio månader per läsår (september-maj).
Det är alltid hemortskommunen som ansvarar för inackorderingsstödet. Du får alltid ett skriftigt beslut av hemkommunen om du blivit beviljad inackorderingsstöd eller fått avslag.

Nya regler om inackorderingsstöd i den nya gymnasiereformen GY11 gäller bland annat om man blir andrahandsmottagen. Det innebär att om programmet och inriktningen som man söker i en annan kommun också finns på hemorten så har man inte rätt att uppbära inackorderingsstöd.

Om man är elev i en fristående skola söker man alltid inackorderingsstöd via Centrala studiestödsnämnden CSN.