Skip to content
Sök

Elevhälsan på gymnasiet

Skolhälsovård erbjuds alla barn och ungdomar från förskoleklass till dess man slutar gymnasiet. Skolhälsovård är en fortsättning på den hälsovård som BVC erbjuder yngre barn.

Skolsköterska

Skolsköterskan träffar alla elever i ett hälsosamtal. Samtalet bygger på ett helhetsperspektiv som utgår ifrån varje individs specifika behov. Skolsköterskan kan hjälpa med enklare hälso- och sjukvård. Om skolläkare behövs kontakta skolsköterskan för tidsbeställning.

Specialkost

Elev som behöver specialkost på grund av medicinska skäl kontaktar skolsköterskan som sen ser till att specialkost beställs.

Skolkurator

Skolkuratorn jobbar med psykosociala frågor inom gymnasieskolan. Elever och föräldrar kan vända sig till henne för samtal, råd och stöd i frågor som berör såväl skol- som hemsituation.

Koordinator

Koordinatorn jobbar bland annat med frågor som rör integration, elevcafé och läxläsning. Kontaktperson för elevboendet.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom skolhälsovården har tystnadsplikt, vilket innebär att uppgifter om en elev inte får föras vidare utan hans eller hennes medgivande. Den anmälningsskyldighet som all personal inom skolan har, enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§,  utgör ett undantag från sekretessen. Detta innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om han eller hon man misstänker att ett barn eller ung person far illa eller riskerar att fara illa. Då måste tystnadsplikten brytas.

Bild av Nina Persson

Nina Persson

Skolsköterska

Nina är skolsköterska på Furuhedsskolan samt för anpassad gymnasieskola.  

Mobil: 072-242 65 35
Bild av Karin Lind

Karin Lind

Kurator

Karin är skolkurator vid Furuhedsskolan.  

Mobil: 072-562 34 64
Bild av Kerstin Lindbäck

Kerstin Lindbäck

Koordinator

Kerstin är koordinator vid Furuhedsskolan och jobbar bland annat med frågor som rör integration, elevcafé och läxläsning. Kontaktperson för elevboendet.  

Telefon: 0923-652 34
Mobil: 070-574 72 37