Skolan är en plats där ungdomar möts, en plats där varje elev ska ha möjlighet att utvecklas, känna sig trygg och få samspela med andra ungdomar och vuxna. Skolans uppgift är att ge elever goda förutsättningar för lärande och att nå en god fysisk och psykisk hälsa.

Vid Furuhedsskolan finns ett Elevhälsoteam. I teamet ingår rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolkurator, socialpedagog, koordinator samt specialpedagog. Psykolog och skolläkare kallas in vid behov.

Vi har ett förebyggande arbete, bland annat genom våra "Må-bra-dagar" och annat arbete på gruppnivå. På individnivå kan elever vid behov erbjudas individuella samtal hos till exempel skolkurator eller skolsköterska.