Skip to content
Sök

Likabehandlingsplan, vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för vuxenutbildningen i Kalix.

Nationella och lokala styrdokument

Regeringsformen

1 kapitlet 2§ står det ”den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet .Den enskildes personliga och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt ålägga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv bör främjas.”

4 § 1.”direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlas eller skulle behandlats i en jämförbar situation, om missgynnande har samband med kön, köns överskridande identitet eller yttryck, etnisk tillhörighet ,religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.”

2.indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön viss köns överskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning ,visst funktionshinder ,viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Skollagen

6§ Huvudmannen ska se till att de inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.

7§ Huvudmannen ska se till att de vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling.

8§ Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever.

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Läroplanen

Skolan skall främja förståelsen för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorgen om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Åtgärder

a) Vid misstanke om eller upptäckt av kränkning, särbehandling eller trakasserier ansvarar all personal och elev för att skaffa sig en bild av händelsen och inom ett dygn meddela detta till rektor. Detta kan gälla elev- elev, elev- personal, personal- personal.

b) Rektor ansvarar för att samtala med involverade och avgör om likabehandlingsgruppen skall sammankallas. Rektor tar beslut om eventuellt ytterligare åtgärder och när utvärdering av åtgärder skall ske. Beslut inom en vecka efter att inlämnad anmälan. Rektor ansvarar för att dokumentera beslut och tidpunkt för utvärdering av åtgärder.

c) Rektor ansvarar för att dokumentera utvärderingen av åtgärderna.

Uppföljning och utvärdering

Kursutvärderingar sammanställs och analyseras i september och januari.
Rektor har kursråd ca 2 gånger per läsår med studeranden. Medarbetarsamtal och medarbetarenkät för personal en gång per år.