Skip to content
Sök

Fuskpolicy för Vuxenutbildningen i Kalix

Den tekniska utvecklingen har medfört att informationsmaterial har blivit mer lättillgängligt. Tillgången till Artificiell Intelligens (AI) har snabbat på utvecklingen och ytterligare ökat möjligheterna till fusk och plagiat.

Sammantaget har det lett till att fusk, kopiering och plagiat förekommer i allt större omfattning. Vuxenutbildningen i Kalix ser allvarligt på alla former av fusk och vi vill därför förhindra att det förekommer. Med anledning av det vill vi på Vuxenutbildningen förtydliga de regler som gäller för hantering av fusk, samt den lagstiftning som reglerar upphovsrätten.

Upphovsrättslagen

Enligt upphovsrättslagen äger alla upphovsmän sina texter, bilder, musik, datorprogram och andra digitala produkter. Upphovsrätten gäller upp till 70 år efter upphovsmannens död. Det innebär att arbeten inte får publiceras utan upphovsmannens tillstånd och att det är ett lagbrott att använda andras arbeten. Det är dock tillåtet att citera andras texter i begränsad omfattning. I dess fall skall det tydligt framgå var citatet börjar och slutar, samt vem man citerar.

Inlämningsuppgifter, där dessa regler inte beaktas, betraktas som fusk.

Information och regler

Alla elever informeras om Vuxenutbildningens fuskpolicy genom detta dokument och av lärarna. Våra nysvenska elever informeras om detta dokument redan vid inskrivningssamtalet med hjälp av en tolk.

Provregler:

  • Varken muntlig eller skriftlig kommunikation är tillåten. Det innebär att mobiltelefoner, surfplattor, datorer och andra typer av elektronisk utrustning skall vara avstängda och undanstoppade.
  • I de fall datorer används vid provtillfället skall internetuppkoppling och andra ovidkommande programvara avstängda.Varje elev ansvarar för att de har med sig nödvändigt material.
  • Hörlurar, olika typer av aktivitetsklockor och dylikt är inte tillåtna.

Vid konstaterande av fusk gäller följande:

  • Elevens arbete/prov bedöms som icke-godkänt.
  • Undervisande lärare kontaktar elev och rektor.
  • Möte bokas för att utreda händelsen.
  • Protokoll förs vid mötet.
  • Eleven får inte möjlighet att göra om momentet, vilket i sin tur kan innebära att alla kriterier som krävs för ett godkänt betyg inte uppfylls.
  • Efter avslutad kurs, där eleven fått betyget F eller icke-godkänt på kursen, ges möjlighet att ansöka om prövning eller om att läsa om den aktuella kursen.