Sök

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och interagerar med andra människor i olika situationer. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att kommunicera i tal och skrift och anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare.
  2. Förmåga att använda ett rikt ordförråd på ett sätt som är relevant för sammanhanget.
  3. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad och språkliga normer, det vill säga hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur dessa samspelar.
  4. Förmåga att strukturera, referera, värdera och kritiskt granska innehållet i muntligt och skriftlig språk.
  5. Förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.
  6. Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen.
  7. Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk.
  8. Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen.

Kurser i ämnet:

För dig som läst äldre kurser gäller följande:

  • Svenska som andraspråk A motsvarar Svenska som andraspråk 1
  • Svenska som andraspråk B motsvarar Svenska som andraspråk 2

Lärare: Kristina Blombäck