Skip to content
Sök

En kommun fri från våld

En kommun fri från våld började som ett treårigt genusförändrande våldspreventionsprojekt med en hela-kommunen-ansats av organisationen MÄN. December 2017 avslutades projektet och övergick till en modell för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete.

Den 23 november 2020 beslutade Kommunfullmäktige att Kalix kommun ska arbeta med en Kommun fri från våld. Det innebär alla kommunens förvaltningar och verksamheter ska genomsyras av våldsförebyggande arbete.

Kalix kommun har valt att göra denna satsning av flera skäl. En av anledningarna är att vi har barn som bland annat har utsatts för eller bevittnat våld i hemmet, vilket medför otrygga och ohälsosamma livsmiljöer för dem.

Undersökningar visar också att Kalix ligger över så väl riks- som länsgenomsnittet när det gäller våldsutsatthet i hemmet. Det är självklart inte bra och något vi jobbar hårt för att ändra på. När Kalixborna fick tycka till om vad Polisen bör fokusera på i sitt arbete lyftes det fram önskemål om att arbeta mer mot våld i nära relationer. 

Genom att arbeta med våldsförebyggande frågor kan vi tillsammans motverka att våld uppstår. På så sätt minskar vi mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader.

Vad är våld?

För att kunna arbeta förebyggande är det viktigt att veta vad våld är. Det finns olika definitioner, en vanligt förekommande är:

”Våld är varje handling som får dig att göra något mot din vilja, eller får dig att avstå från att göra något som du vill, genom att någon till exempel kontrollerar, hotar, skadar, skrämmer eller kränker dig.”
(Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

Syftet med En kommun fri från våld är att bidra till en kunskapsökning kring våld, genus och normer, samt att skapa ett långsiktigt systematiskt förebyggande arbete kring våld. 

Tre förändringsprinciper för att förebygga våld

Arbetet med att förebygga våld utgår från de tre förändringsprinciperna som grundar sig i forskning och kunskap om våldsprevention:

  • Öka kunskap om våld, normer och åskådarperspektiv
  • Förändra åskådarrollen
  • Förändra sociala normer, maskulinitetsnormer

Borås stad har i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götaland tagit fram en film som beskriver bland annat våldspyramiden, de tre förändringsprinciperna och förslag på strategier för att förebygga våldsamma situationer. De ser den här på sidan.

Våldspyramiden

Våldspyramiden illustrerad.

Ett sätt att förstå hur våld fungerar är att tänka på våld och kränkningar som en pyramid.
Längst ner finns det som är vanligast och ofta ses som mindre allvarligt, som att säga elaka saker eller skämta på någons bekostnad.
Det kan verka som att det inte är så farligt, men när sakerna som finns längst ner i pyramiden blir vanligare och vanligare blir det också mer och mer troligt att de sakerna som finns i nästa nivå inte verkar så farliga längre.

Klicka på pyramiden här på sidan för att se den i högre upplösning.

Våld är inte normalt!

Om alla människor i samhället har en attityd om att våld inte är normalt bidrar det till att våld blir mindre normaliserat. I praktiken innebär det att om fler människor såg sig som möjliga ingripare vid våld så skulle det bli svårare att utöva våld.

En film om hur vi kan förebygga våld

Filmen är framtagen av Borås stad, och finns på Youtube.

Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Socialtjänsten i Kalix har ett team som är särskilt specialiserat på våld. Teamet har särskild kompetens för att aktivt arbeta med personer som är utsatta för våld och behöver hjälp. Även du som utsätter någon för våld kan få stöd och hjälp via teamet. Kontakten med socialtjänsten som vuxen är frivillig och ligger under sekretess. 

Mottagning gällande våld

Socialsekreterare – Våldsteamet

Arbetar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer utsatta för våld.
Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00. 
Telefon: 076-115 36 23

Fråga om våld i medarbetarsamtalet

Från 1 oktober 2023 har Kalix kommun med frågor om våld i det årliga medarbetarsamtalet. Det är en del i det våldsförebyggande arbetet som kommunen arbetar med.

Sveriges strategi

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

Regeringen anser att stoppa mäns våld mot kvinnor är en prioriterad fråga. Under september månad 2021 presenterade därför regeringen 40 åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Frågorna är uppdelade på fyra områden:

  1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  2. Förbättrad upptäckt av våld, starkare skydd och stöd.
  3. Effektivare brottsbekämpning.
  4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.