Skip to content
Sök

Kommunens krisberedskap

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering.

Kalix kommun ska snabbt ta ansvar, samordna insatser och ge tillförlitlig information när det uppstår en kris. Som invånare i kommunen har du också ett eget ansvar att hålla dig underrättad och klara dig själv under en tid då kommunens resurser vid en kris först går till dem som bäst behöver den.

Kommunen är ansvarig för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap måste kommuner och regioner planera för hur de ska kunna minska risken för att något drabbar verksamheten, men också för att kunna hantera allvarliga störningar i verksamheten.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunen är skyldiga att kartlägga de risker och hot som finns i den egna kommunen. Det kan till exempel vara att det går många transporter med giftiga kemikalier genom ett tätbebyggt område, att det finns vattendrag som riskerar att svämma över vid snösmältning och ihärdigt regnande, eller att det finns farliga industrier i kommunen. De risker och hot man har identifierat sammanställs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys.

Kommunen är också skyldig att ta fram en särskild plan för hur man ska agera och hantera en allvarlig störning i den kommunala verksamheten.

Krisorganisation

Om kommunen drabbas av en allvarlig kris, exempelvis om en storm slår ut elförsörjningen och telekommunikationer eller om en svår översvämning gör att kommunen får svårt att klara av den verksamhet som måste fungera, samverkar kommunens alla förvaltningar i en central krisorganisation. 

Om det är en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd aktiveras, det innebär att krisledningsnämnden har möjlighet att ta över delar eller hela ansvaret av verksamheterna som bedrivs i övriga nämnder. Detta för att kunna fatta snabba beslut om olika åtgärder för att hantera ett akut läge.

Geografiskt områdesansvar

I den offentliga sektorn finns det några myndigheter som har ett särskilt ansvar för samordningen. Det ansvaret är lagstadgat och är uppdelat geografiskt på lokal, regional och nationell nivå och kallas det geografiska områdesansvaret. På lokal nivå är det kommunerna som har det geografiska områdesansvaret. Bland annat ska kommunerna, vid en samhällsstörning verka för att krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer bland annat de som bedriver samhällsviktig verksamhet samordnas, samt ansvara för att information till allmänheten på lokal nivå samordnas.

Kommunen ska även ge länsstyrelsen lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, samt vilka åtgärder kommunen planerar att genomföra.

Samhällsstörningens omfattning och art avgör vilka nivåer som blir involverade. En händelse börjar oftast i en kommun, men kan spridas så att den berör hela Sverige.