Skip to content
Sök

Brottsförebyggande rådet

Målet för Kalix lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) är att arbeta för en minskad brottslighet och en ökad trygghet.

Detta gör man genom att bland annat utveckla informationsutbytet mellan olika brottsförebyggande aktörer och genom att främja samverkan kring Kalix kommuns alkohol- och drogpolitiska program.
Det finns en överenskommelse om att Kalix kommun och Kalixpolisen ska samverka i det brottsförebyggande arbetet.

Att förebygga brott och främja trygghet är viktigt för att främja livskvalitén i en kommun och få fler att vilja bosätta sig i Kalix kommun. Genom att metodiskt och systematiskt öka våra kunskaper och verka för att det brottsförebyggande perspektivet beaktas inom ramen för alla berörda samhällssektorer och på alla nivåer, skapas förutsättningar för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete.

Fungerande dialog är nyckeln

Nyckeln till ett gott samarbete är en väl fungerande dialog mellan polisen och kommunen, där man samarbetar kring ett gemensamt uppdrag. Ett naturligt forum för ett sådant samarbete är ett lokalt brottsförebyggande råd i kommunen.

Lokalt brottsförebyggande råd i Kalix

Det finns ett lokalt brottsförebyggande råd i Kalix kommun, i vilket Polisen och kommunen är drivande. Rådet består av ett begränsat antal personer, vilka har ett tydligt mandat och träffas regelbundet. Kommunen är sammankallande. Inför enskilda möten kan även representanter för andra aktörer, till exempel föreningar, företag och myndigheter kunna adjungeras till rådet.

Överenskommelse med alla kommuner

Polismyndigheten i Norrbotten har slutit överenskommelser med varje kommun i Norrbotten om samverkan i brottsförebyggande arbete, som ett naturligt led i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten.