Skip to content
Sök

Camping och tillfällig övernattning

Här finns information om brandsäkerhet till dig som driver en camping, är campinggäst eller ansvarar för en lokal för tillfällig övernattning

Camping

Husvagnar och tält brinner snabbt – ofta är branden över på några minuter. Bränder och personskador i samband med bränder på campinganläggningar orsakas vanligen av brand i den egna campingenheten. Det är därför främst den enskilde campinggästen som kan påverka risken för brand.

Den som driver en campinganläggning kan vidta flera olika brandskyddsåtgärder för att åstadkomma ett gott skydd mot brand på campingen. Det handlar till exempel om hantering av gasol, information till gästerna, avstånd mellan campingenheter, tillgång till släckutrustning, utbildning av personal med mera. Inte minst viktigt är verksamhetsutövaren bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete inom anläggningen.

Råd till dig som driver campinganläggning eller är campinggäst

Du hittar en utskriftsvänlig version av våra råd längst ned på sidan.
Brand på campingplats
En brand vid en campinganläggning kan snabbt få allvarliga konsekvenser. Husvagnar, husbilar och tält är tillverkade av relativt lättantändligt material som brinner med en hög temperatur samtidigt som de avger en mängd hälsoskadliga gaser. För att minska risken för att en brand ska uppstå samt minska följderna vid en eventuell brand finns ett antal enkla åtgärder som kan vidtas. 

Minska risken
Som campinggäst måste du själv se till att din campingenhet är brandsäker. Nedan listas fyra föremål som gör campingenheten brandsäkrare:

 • Brandvarnare
 • Gasolvarnare
 • Handbrandsläckare (Pulver)
 • Brandfilt

För att minska risken ytterligare är det viktigt att följa dessa allmänna råd:

 • Håll ett avstånd på fyra meter mellan campingenheterna, för att förhindra ytterligare brandspridning.
 • Placera husvagnarna med dragkroken ut mot väg, så att närstående husvagnar kan flyttas om husvagn/husbil/tält börjar att brinna.
 • Tillgång till släckutrustning på campinganläggningen.
 • Systematiskt brandskyddsarbete.
 • Hantering av gasol. 

Om det börjar brinna

 • Agera efter principen: Rädda – Varna – Larma – Släck
 • Rädda människor i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten. Försök släcka om du har släckare eller slang, men ta inga onödiga risker.
 • Vid behov av hjälp i en nödsituation – ring 112.
 • Om det brinner hos grannen – flytta om möjligt campingenheter och tält som är i fara.
 • Möt upp när räddningstjänsten kommer till platsen och visa var det brinner.
 • Elsäkerhet.

Lokaler för tillfällig övernattning

Räddningstjänsten får ofta frågan om det finns möjlighet till övernattning i skolor, daghem, fritidshem, klubbstugor eller liknande lokaler. Eftersom dessa typer av lokaler inte är byggda för övernattning ställer detta särskilda krav på den som arrangerar övernattningen.

Ansvar

Enligt lag är ägaren eller nyttjanderättshavaren till byggnaden ansvarig för brandskyddet. Räddningstjänsten ska i god tid (minst 1 vecka) underrättas om varje förläggningstillfälle. Anmälan ska innehålla namn på arrangör, förläggningsobjekt, tiden för nyttjandet, antal personer, säkerhetsansvarig, telefonnummer till personalen som finns vid objektet och var man kan nå dem. Räddningstjänsten inspekterar om behov föreligger objektet. 

Anmälan om tillfällig övernattning ska fyllas i och inskickas till räddningstjänsten senast en vecka innan varje övernattningstillfälle. Blanketten ingår som bilaga E i dokumentet "Tillfällig övernattning" nedan.