Skip to content
Sök

Medborgarlöften

Foto: Michael Erhardsson, mostphotos.
Foto: Michael Erhardsson, mostphotos.

Sedan 2017 har Kalixbor fått tycka till om hur de vill att ortens lokalpolis ska rikta sin verksamhet. Synpunkterna ligger till grund för ett antal Medborgarlöften, vilka kommer att presenteras här. Medborgarlöftena skrivs under av polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun.

En av grundpelarna i den nya Polismyndigheten är att polisen ska verka närmare medborgarna i kommunen. Medborgarna ska kunna vara delaktiga i processer där dialog är en viktig del för att skapa möjligheter att påverka polisens inriktning av det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Synliggör den lokala problembilden

Medborgarlöften är en utveckling av de samverkansöverenskommelser som finns mellan kommun och polis. Det nya är att medborgar- och medarbetarperspektivet i högre utsträckning tas tillvara för att synliggöra den lokala problembilden.

När löftena tas fram ska medborgarna lokalt involveras och löftena ska innehålla det som medborgarna upplever som problem. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Enligt BRÅ:S(Brottsförebyggande rådet) rekommendationer och förändrad lagstiftning så kommer ett större brottsförebyggande ansvar att åläggas kommunen relaterat till tidigare års löften.

Problembild

Av svaren från medborgardialogerna, medarbetardialogerna samt enkäter framkommer det att de tre viktigaste områdena som polisen i östra Norrbotten & kommunen ska arbeta med och emot i Kalix 2022–2024 är:

  • Ökad trafiksäkerhet
  • Förbyggande arbete mot droger
  • Arbete mot mängdbrott
  • Arbete mot våld i nära relationer

Under samtliga rubriker finns insatser som riktar sig direkt mot ungdomar, till exempel att polisen ska arbeta mot A-traktorer och i större utsträckning hålla orossamtal tillsammans med socialtjänsten. Narkotika och snatterier är arbetsområden som enligt den lokala polisen kanske märks mer bland ungdomar än i statistiken.

På polisens hemsida kan du läsa medborgalöftena mellan polisen Östra Norrbotten och Kalix kommun i sin helhet.