Kommunens arbetsmarknadsinsatser består av subventionerade anställningar, praktik, kompetenshöjande insatser samt feriepraktik.

Syftet är att individen ska få fäste på arbetsmarknaden eller ges möjlighet till utbildning. Arbetet utgår från varje individs behov med fokus på det positiva för att skapa motivation. Samarbete med individerna sker regelbundet samt besök på arbetsplatserna. För att anskaffa platser, anordna aktiviteter, följa upp och stötta varje individ sker samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, kommunala arbetsplatser, föreningslivet, socialförvaltningen, externa utbildningsanordnare, gymnasieskolan och löntagarorganisationer.

Mål för verksamheten

Genom arbetsmarknadsinsatser motverka arbetslöshet och utanförskap samt öka individernas möjligheter till arbete eller utbildning.

För att uppnå målen arbetar vi med subventionerade visstidsanställningar och praktikplatser inom kommunens olika verksamheter samt motiverande och stödjande insatser till egen försörjning. Vi arbetar med personer som anvisas från Arbetsförmedlingen och IFO försörjningsstöd, som står till arbetsmarknadens förfogande. En viktig del i vår verksamhet är att erbjuda ungdomar tre veckors feriepraktik under sommarlovet som ett steg in i arbetslivet.