Kommunens arbetsmarknadsinsatser består av subventionerade anställningar, praktik, kompetenshöjande insatser samt feriepraktik.

Syftet är att individen ska få fäste på arbetsmarknaden eller komma i utbildning. Arbetet utgår från varje individs behov med fokus på det positiva för att skapa motivation. Samarbete med individerna sker regelbundet samt besök på arbetsplatserna. För att anskaffa platser, anordna aktiviteter och följa upp och stötta varje individ sker samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, kommunala arbetsplatser, föreningslivet, socialförvaltningen, externa utbildningsanordnare, gymnasieskolan och löntagarorganisationer.

Mål för verksamheten

Genom arbetsmarknadsinsatser motverka arbetslöshet och utanförskap samt öka individernas möjligheter till arbete eller utbildning.

Utifrån angivna ekonomiska ramar och uppdrag samt överenskommelser och avtal med Arbetsförmedlingen, ska subventionerad visstidsanställning/praktik anordnas för personer som anvisas från Arbetsförmedlingen och IFO försörjningsstöd som står till arbetsmarknadens förfogande samt ska ungdomar erbjudas tre veckors feriepraktik under sommarlovet.

Kontaktuppgifter