Skip to content
Sök

Arbetsmarknadsenheten

Kommunens arbetsmarknadsinsatser består av subventionerade anställningar, praktik, kompetenshöjande insatser samt feriepraktik.

Syftet är att individen ska få fäste på arbetsmarknaden eller ges möjlighet till utbildning. Arbetet utgår från varje individs behov med fokus på det positiva för att skapa motivation. Samarbete med individerna sker regelbundet samt besök på arbetsplatserna. För att anskaffa platser, anordna aktiviteter, följa upp och stötta varje individ sker samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, kommunala arbetsplatser, föreningslivet, socialförvaltningen, externa utbildningsanordnare, gymnasieskolan och löntagarorganisationer.

Mål för verksamheten

Genom arbetsmarknadsinsatser motverka arbetslöshet och utanförskap samt öka individernas möjligheter till arbete eller utbildning.

För att uppnå målen arbetar vi med subventionerade visstidsanställningar och praktikplatser inom kommunens olika verksamheter samt motiverande och stödjande insatser till egen försörjning. Vi arbetar med personer som anvisas från Arbetsförmedlingen och IFO försörjningsstöd, som står till arbetsmarknadens förfogande. En viktig del i vår verksamhet är att erbjuda ungdomar tre veckors feriepraktik under sommarlovet som ett steg in i arbetslivet.

Bild av

Områdeschef - IFO

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Frida Fallström

Frida Fallström

Enhetschef

Enhetschef för handläggare försörjningsstöd, nyanlända, missbruk och beroende, arbetsmarknadsinsatser och kommunens Case managers.  

Telefon: 0923-650 00
Bild av Marie Peuravaara Olovsson

Marie Peuravaara Olovsson

Arbetsmarknadsansvarig

Telefon: 0923-650 99
Mobil: 070-296 50 99
Bild av Susann Sandberg

Susann Sandberg

Arbetsmarknadskonsulent

Susan handhar praktik och subventionerade anställningar.  

Telefon: 0923-656 77
Mobil: 070-650 01 28
Bild av Elin Björkman

Elin Björkman

Arbetsmarknadskonsulent

Elin handhar kompetenshöjande verksamhet.  

Mobil: 072-700 05 70
Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Feriehandläggare/arbetskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet vid arbetsmarknadsenheten.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76
Bild av Jonna Wikström

Jonna Wikström

Arbetsmarknadskonsulent

Jonna handhar kompetenshöjande insatser samt feriehandläggning.  

Mobil: 076-539 34 02