Skip to content
Sök

Så samarbetar polisen och Kalix kommun för ökad säkerhet och trygghet under 2024–2026

Susanne Andersson, kommunalråd Kalix kommun och Mikael Rova, lokalpolisområdeschef östra Norrbotten.
Susanne Andersson, kommunalråd Kalix kommun och Mikael Rova, lokalpolisområdeschef östra Norrbotten.

Vartannat år skriver Kalix kommun och lokalpolisområde Östra Norrbotten på medborgarlöften. Det är en gemensam överenskommelse för ökad säkerhet och trygghet i Kalix kommun. Medborgarlöftena för 2024–2026 handlar bland annat om att förebygga och förhindra våldsbrott och droger samt öka tryggheten.

Medborgarlöften är en del av arbetet med delaktighet och trygghet i kommunen. Utifrån medborgardialog, medarbetardialog, lokala BRÅ-möten (Brottsförebyggande råd) samt analys av statistik har målsättningar och aktiviteter tagits fram som grund för 2024 till 2026 års medborgarlöften. Här kommer en sammanfattning.

Unga, alkohol och droger

Målsättningen är att höja kunskapen hos unga kring drogers skadeverkan samt att minska tillgången till droger i samhället. Polisen i Östra Norrbotten och Kalix kommun lovar att arbeta för att förebygga och minska narkotikabruket i Kalix, genom att:

  • Kalix kommun ska arbeta för att berörd personal, ungdomar och andra berörda får ökad kunskap om narkotikans skadeverkningar.
  • Polisen ska arbeta förebyggande samt minska tillgången och missbruket av narkotika.

Polisiär närvaro, tillgänglighet, trafiksäkerhetsarbete, barn och ungdomar

  • Polisen ska arbeta förebyggande med förare av A-traktorer och mopeder för att förebygga brott, men också för att öka tryggheten för medborgarna.
  • Polisen, Kalix kommun och eventuella andra samverkansparter ska informera och vid behov utbilda samhället gällande aktuella problem. 
  • Polisen ska arbeta för att vara synliga runt om i kommunen och vid särskilda platser, evenemang med mera. Genom synlig närvaro minskar brottsligheten och tryggheten ökar.

Våldsbrott/trygghet

  • Polisen och Kalix kommun kommer att arbeta för att minska våldet i hemmen genom att öka medvetenheten genom erfarenhets- och kunskapsutbyten och god kommunikation samt säkerställa stödinsatser för både utsatt och våldsutövare.
  • Polisen ska, tillsammans med Kalix kommun, löpande genomföra brottsförebyggande insatser som bygger på lokal problembild gällande våld.
  • Kalix kommun och polisen ska planlägga vilka brottsförebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra att brott sker på särskilda platser under särskilda helger i kommunen.

Om medborgarlöften

För att nå framgång i att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete. Syftet med överenskommelsen är att främja. utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Målet är att uppnå minskad brottslighet och öka tryggheten i kommunen genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis.

Varje år tas en lägesbild och en problembild fram i samverkan. Det genomförs också en årlig trygghetsmätning, medborgardialoger. Det inhämtade materialet utgör grunden för medborgarlöften. Medborgarlöftena syftar till att tydliggöra vad polis och kommun ska samverka kring. Medborgarlöftena kompletterar och konkretiserar överenskommelsen om samverkan.

Medborgarlöften är en del av arbetet med delaktighet och trygghet i kommunen.