Skip to content
Sök

Innanbäcken

Innanbäcken är en lugn och charmig by belägen tre kilometer från Kalix, på den västra sidan av Kalixälven. Tillgång till gång- och cykelväg samt busstrafik finns. Här bor kring 120 personer.

På Innanbäckens skola går barn från förskoleklass till årskurs 6.

Att bo här är som att bo på landet, naturskönt med skogen och älven intill.
Här finns en väldigt bra gemenskap alla generationer emellan.

Skäl att besöka Innanbäcken

Fina naturpromenader, en grillplats vid Aspbacken, möjlighet till skridskoåkning på naturis på ”lillälven”. Här finns också en fin bagarstuga och bygdegård som alla har tillgång att hyra. Alla är även välkomna att delta i de arrangemang som anordnas av bygdegårdsföreningen.

Innanbäckens Historia

Gammallandsvägen, 1850–1960
I mitten av 1800-talet fanns "gammallandsvägen". Den gick från färjestället i Rolfs genom Grytnäs och Vallen till Ytterbyn. Bönderna skötte om snöplogningen och annan skötsel av vägen. På 1910-talet började man planera för en bättre väg från Rolfs till Nyborg. Vägen skulle fortsätta till Storön, som behövde en väg för att klara avsättningen av fisken. Vägen skulle bli 3,6 m bred. Den blev klar 1919. Plogningen av vägen bekostades av vägkassan från och med 1921. 1931 byggdes en bro över Kalix älv. Före utfördes alla transporter över älven med en handdragen färja. Den senaste vägen mellan Rolfs och Ytterbyn byggdes om och asfalterades i slutet av 1960-talet. 1957 knöts Innanbäcken ihop med centrala Kalix via en bro över Kalixälven. En ny bro som uppförts intill den gamla öppnades  för fordonstrafik den 13 december 2021. Den 21 mars 2022 öppnades även gång- och cykelvägen över den nya E4-bron. Trafikverket rev samtidigt den gamla bron.

2008 – Innanbäckens högstadium inklusive Töre flyttade till Manhemsskolan hösten 2008. Idag finns förskoleklass till årskurs 6 i de gamla högstadielokalerna.

2012 – Årets bygd 2012. Motivering: En by i närheten av tätorten där unga krafter tagit vid och med egna medel och efter egna förutsättningar skapar aktiviteter för unga barnfamiljer och alla andra i byn i den gemensamma bygdegården med bagarstuga.
Bakgrund: Innanbäcken har nominerats för att de boende upplever det positivt att nya och unga krafter skapar aktiviteter för sin tid och efter sina förutsättningar helt med egna medel.

Byadelar

Grytnäs Herrgård med Nannas tempel. Foto: Viktor Nilsson.

Grytnäs ligger söder om Kalix och är idag ett villaområde.

Grytnäs historia

Grytnäs herrgård, 1700–1870
Stället hette tidigare Grötnäs och var sedan 1700-talet ett gästgiveri. Det var också postkontor på 1800-talet fram till 1852. Brukspatronen J August Bergman började 1870 att bygga om den gamla gästgivargården Grytnäs till en ståtlig herrgård. Grytnäs herrgård ägdes av släkten Bergman fram till 1949. Herrgården såldes och blev semesterhem åt husmödrar. Förenade gamla Druiderna hyrde under en tid ut lokalerna till fester, möten och andra tillställningar, de bedrev även rumsuthyrning. Idag är Grytnäs Herrgård en privatägd familjebostad.

Krigsstab, 1808–1809
Sverige och Ryssland låg i krig med varandra 1808-1809. Senhösten 1808 hade den svensk-finska armén tvingats retirera undan den ryska till svenskt område i Torneåtrakten. Vapenstillestånd rådde mellan länderna vilket sades upp av ryssarna den 18 mars 1809. General Gripenberg skrev då till den ryska befälhavaren Schuvaloff och begärde en förlängning av stilleståndet. Gripenberg flyttade sina trupper till Kalixområdet och den 22 mars anlände han med sin stab till Grytnäs gästgiveri. Den 23 mars kom svaret från Schuvaloff som ej gick med på fortsatt vapenvila. Det svenska högkvarteret flyttades från Grytnäs till Månsbyn samma dag. Ryssarna ville att Gripenberg skulle kapitulera och efter förhandlingar med den ryska sidan övertalades han till kapitulation. Den 25 mars i Månsbyn skrev Gripenberg på kapitulationsakten, som signerats och daterats av Schuvaloff i Säivis samma dag. Den svenska armén var mycket missnöjd över detta och en mängd soldater lägrade sig bakom Galgbacken vid färjestället beredda att fortsätta motståndet mot Ryssarna. De övertalades dock att ge sig.

Grytnäs bryggeri, 1930–1960
Bryggeriet fanns i det nedlagda mejeriet på Grytnäs herrgård och startade ungefär 1930.

Vallen är beläget fem kilometer från Kalix, på den västra sidan av Kalixälven. Möjlighet till busstrafik finns under vardagar. Här bor kring 80 personer.

Vallens historia

Källa: "Ortnamnen i Norrbottens Län" av Gunnar Pellijeff.

1543 fanns det två bondgårdar i Vallen. Byns namn skrevs då Boduaall. Namnet tyder på att det varit en fäbod till någon närliggande by troligen Rolfs.

1547 är Vallen upptaget under en ny by, Utvidlandet.

1648 är Vallen åter en självständig by med två gårdar.

Skola, 1870–1954
Vallen fick ambulerande småskola år 1870. Skolundervisningen skedde i salar och bagarstugor på de större gårdarna. Efter 1883 års roteindelning bildade Vallen skolrote tillsammans med kyrkobordet (Västra skolan).

1894 flyttade den mindre ambulerande folkskolan mellan Vallen och Innanbäcken. När roteindelningen ändrades 1895 kom Vallen att tillhöra samma rote som Bredviken.

1906 infördes fast mindre folkskola.

1929 fick Vallen fast folkskola och småskola. Skolhuset byggdes 1928 av Hjalmar Johansson. Det fanns en sal för småskolan och en för folkskolan.

1946 övertogs skolan av kommunen.

Då skolan lades ner 1954, skänktes den till byn som bygdegård.

Læstadianska bönhuset, 1900–1960
Det Læstadianska bönhuset byggdes några år inpå 1900-talet. Ännu under 1950-talet var verksamheten livlig och det fanns en fungerande styrelse. Den årliga medlemsavgiften gick till underhåll av bönhuset. Under 1960- och 70-talet minskade verksamheten konstant och när en ny väg skulle byggas hade bönhusföreningen inte råd att bekosta lagfarten. Några böner hålls inte längre och byggnaden håller på att förfalla. Læstadianernas samlingar hålls idag i Näsbykyrkan, Kalix.

Barnkoloni, 1924 - 1930
1924 sålde Olov Verner Björkman i Vallen ett hus till föreningen Majblomman, som hjälpte föräldrar och barn som hade tbc. Huset användes som barnkoloni, där barnen vistades några veckor på sommaren. Då Tbc:n försvann överläts byggnaden till kyrkan som ungdomsgård.

Elektricitet, 1929–1949
Vallens Norra Belysningsförening u p a bildades 1929. Vid bildandet hade man 26 abonnenter med en leverans av 20 000 kWh. 1949 överlät man föreningen till Kalix Belysningsaktiebolag.

Vinterkriget, 1939–1941
Vinterkriget utbröt hösten 1939. Den 30 november angreps Finland av Sovjet. Sverige mobiliserade och en stor del av de värnpliktiga, såsom i många andra byar fanns soldater förlagda i Rolfs och Vallen. Efter undertecknandet av fredsavtalet mellan Sovjet och Finland den 12 mars 1940 kunde militären åka hem.

Rolfs är beläget strax väster om Kalix på den västra sidan av Kalix älven.

Med namnet Rolfs menar man endast en del av byn den så kallade Rolfsbacken. Rolfs är beläget strax väster om Kalix på den västra sidan av Kalix älven. Andra byadelar är Grytnäs, Johannisberg, Filipsborg, Vallen, Sandviken och Stenbäcken. Ibland har dessa byadelar redovisats separat och ibland under Rolfs.

Rolfs historia

Källa: Melvin Bergman, "Folkskolan i Kalix och Töre" av Birger Hallman, "Rolfs by och Elektrifieringen i Kalix kommun" av Arne Rönnbäck med fler samt "Beredskapsminnen från övre Norrland 1939-44".

Galgbacken, 1700–1800
I Rolfs fanns på 1700-talet en avrättningsplats som kallades Galgbacken. Idag har Bilcentrum sin bilverkstad på den platsen.

Skola, 1848–1983
I Grytnäs och Rolfs har inte funnits någon skola. Barnen i Grytnäs och Rolfs gick i skolan i Kalix fram till 1933 då skolan i Innanbäcken byggdes.

Elektricitet, 1920–1930
1918 byggdes Björkfors kraftstation i Sangisälven. 1919 tecknade Björkfors avtal med Kalix Belysnings AB om leverans av 40 kilowatt med tillgång dygnet runt. Därmed kunde man även erbjuda ström till Innanbäcken och Rolfs.

Henrikssons såg och kvarn, 1920–1952
Sågen ägdes av Sven Oskar Henriksson. Han hade startat en cirkelsåg och en liten kvarn i Månsbyn, vilka han flyttade till Rolfs. Driften av anläggningen skedde från ett vedeldat lokomotiv som drev en generator. Sågen kunde även leverera elström till färjestugan vid färjestället samt till några abonnenter i Rolfs. Henriksson drev sågen till 1920-21. Sågen förvärvades av bröderna Olofsson samt John Frisk som bildade Rolfs Såg och Kvarnbolag. 1944 byggdes ett nytt kvarnhus som drevs till 1952. Byggnaden står kvar, och sågen är idag en del av Setragruppen.

Vinterkriget, 1939–1941
Vinterkriget utbröt hösten 1939. Den 30 november angreps Finland av Sovjet. Sverige mobiliserade och en stor del av de värnpliktiga, såsom i många andra byar fanns soldater förlagda i Rolfs och Vallen. Efter undertecknandet av fredsavtalet mellan Sovjet och Finland den 12 mars 1940 kunde militären åka hem.

Fortsättningskriget, 1941–1944
Under vinterkriget hade Finland förlorat Karelen och Salla området till Sovjet. När Tyskland anföll Sovjet 1941 gick Finland med i kriget. Avsikten var att återställa de gamla gränserna. Kriget pågick till 19 sept 1944 då vapenstillestånd ingicks. Sovjet krävde att Finland skulle driva ut de tyska trupperna ut ur landet. För att skydda befolkningen i norra Finland evakuerades de undan kriget till Sverige. Våren 1945 återvände flyktingarna till Finland. Många av dem var hemlösa, då tyskarna systematiskt hade bränt ner husen under sin reträtt norrut mot Nordnorge.


Sandviken är en liten by 6,5 kilometer från Kalix. Tillgång till busstrafik finns under vardagar.

Sandviken är egentligen en byadel av Vallen och har fått sitt namn från en vik av Kalixälven med samma namn.

Historia
Sandviken fick elektricitet 1936-37.