Skip to content
Sök

Stråkanäs

Stråkanäs ligger fem kilometer väster om Kalix intill E4. Tillgång till busstrafik finns veckans alla dagar, även kvällar och helger. Här bor nära 90 personer.

Barn i Stråkanäs går skola i Kalix. Forsen i Stråkanäs uppstår när ön Åkerholmen, som finns i mitten av Kalixälven, ligger och blockerar flödet.

Skäl att besöka Stråkanäs

Stråkanäs 4H klubb – Även känd som Ponde, eller Ponderosa. Här finns svenska lantdjur och hästar. Alla på gården ska ta aktiv del i alla de sysslor som förekommer.

Stråkanäs Bygdegårdsförening

Landisen på Klappurn – När landisen började smälta undan för ca 9 000 år sedan lämnade den efter sig ett jordtäcke, som när landet höjde sig utsattes för vågorna verkan. Kvar på höjderna blev ofta enbart stenar och block. Detta är mycket tydligt på det lilla berget Klappurn 40 meter över havet.

Stråkanäsberget – Naturreservat.

När landisen började smälta undan för cirka 9 000 år sedan lämnade den efter sig ett jordtäcke, som när landet höjde sig utsattes för vågorna verkan. I de ständigt nyskapade strandlinjerna sköljdes den finare partiklarna i ytskiktet ur och avsattes i havets dalsänkor. Kvar på höjderna blev ofta enbart stenar och block. Detta är mycket tydligt på det lilla berget Klappurn 40 meter över havet i Stråkanäs. Namnet är den dialektala benämningen på urspolade block- och stenanhopningar eller klapperfält.

Stråkanäs historia

Källor: Kalixbygdens byaråd, muntliga, "Kalix del 1: Namn och språk" av Gunnar Pellijeff  "Inventering av skolor och samlingslokaler" av Johan Hasselberg, "Folkskolan i Kalix och Töre 1842-1942" av Melvin Bergman och "Elektrifieringen i Kalix kommun" av A. Rönnbäck med fler.

Byanamnet, 1539–1540
Byanamnet Stråkanäs är ett sammansatt naturnamn. Namnet första del, stråka, betyder strömt parti, mindre fors. Byanamnet skrivs år 1539 Strokenes.

Gästgiveri, 1639–1732
År 1638 inrättades gästgiveri i Stråkanäs. Gästgiveriet kom att nyttjas som ombytesstation när länets första postlinje inrättades. Postföringslinjen gick längs kusten efter den så kallades "Nordanstigen". Från 1642 kunde byborna här på gästgiveriet utväxla post med postbudet som kom löpande fram till 1646 därefter ridande en gång per vecka. Postbuden var utrustade med ett spjut och med postens vapen på bröstet samt ett posthorn som man skulle blåsa i vid möten på vägen eller när man närmade sig ombytesstationen. Gästgiveriet och ombytesstationen flyttades år 1732 till Månsbyn.

Officersbostället Nynäs, 1768–1888
Efter stridigheter mellan kyrkan och officersbostället Kungsvik, som var beläget nära Kalix kyrka flyttades det militära bostället till Stråkanäs. Hemman nummer 5 Nynäs i Stråkanäs såldes till staten år 1768. Till att börja med fungerade ännu Kungsvik som boställe och på Nynäs brukades jorden. Så småningom överfördes även boendet till Nynäs och byggnaderna på Kungsvik såldes till socknen 1822.

År 1831 inköptes av tullverket en byggnad i Näsbyn. Byggnaden monterades ned och flyttades till Nynäs där den uppfördes som huvudbyggnad år 1833. Byggnaden är idag mer känd under namnet "Ponderosa". Byggnaden nyttjas idag av Kalix 4H, som på gården har hand om djur, odlar och bedriver ridverksamhet.

Skolan, 1856–1935
Stråkanäs tillhörde från starten år 1856 till den fasta skolans rote, det vill säga kyrkostadens skola. På grund av avståndet till kyrkstaden, var det sällan något av byns barn tog del av undervisningen. På grund av detta fick byn besök av den flyttande småskolan 1865, 1868, 1869 och 1875. 1871, 1873 och 1874 bedrevs undervisningen två terminer per år.

Skolverksamheten bedrevs i privata fastigheter. Fram till det att en speciell skollokal uppfördes 1887. Skolhuset står idag kvar, välbevarat och i stort sett i oförändrat skick. Under år 1894 flyttades den mindre ambulerande folkskolan mellan Stråkanäs och Månsbyn.
År 1895 ändrades roteindelningen och Stråkanäs kom att tillhöra samma rote som Rian.
År 1899 alternerade skolan mellan Stråkanäs och Småkvarn.
Skolan lades ned 1935 och eleverna flyttades till skolan i Månsbyn.
Skolhuset används sedan skolnedläggningen för sammankomster som rör byns gemensamma angelägenheter. Huset förvaltas av Stråkanäs byggnadsförening.

Telefon, 1920–1944
Televerket installerade omkring 1920 samtalsapparat för allmänheten. Detta var byns enda telefon fram till 1944.

Elektricitet, 1926–1969
Stråkanäs belysningsförening anslöts till Pålänge Kraft AB med 65 andelar år 1926 då även Månsbyn anslöts. Distributionsföretaget Pålänge Kraft AB levererade kraft producerad i Pålängeå av två generatorer som igångsattes 1921. År 1936 havererade en av de två generatorerna i Pålängeå, och företaget som länge brottats med ekonomiska problem beslöt att lägga ned kraftproduktionen. Pålänge Kraft AB blev därmed ett rent distributions företag av kraft från statens kraftstation i Porjus. Pålänge Kraft AB lade ned verksamheten 1952 och statliga Vattenfall övertog nu även distributionen av elströmmen. Stråkanäs belysningsförenings verksamhet upphörde 1 maj 1969.