Skip to content
Sök

Bondersbyn

Bondersbyn ligger tolv kilometer norr om Kalix på båda sidorna om Kalixälven. Möjlighet till busstrafik finns under vardagar.

Här bor kring 150 personer, fördelat på Bondersbyns fem byadelar: Brattland, Bondeborg, centrala Bondersbyn, Marieberg och Stora Lappträsk.
Barnen i Bondersbyn går skola i Kalix. Tallkottarnas Förskola och Fritidshem är Bondersbyns egna framgångsrika kooperativa förskola och fritidshem.
Bondersbyn är starkt förknippat med notfisket.

Skäl att besöka Bondersbyn!

Getfarm med egen tillverkning och försäljning av getost.

Notfiske i älven, numera bara i Bondeborg.

Äventyrspark.

Falkberget är ett populärt mål för klättrare.

Bondersbygården en välbesökt lokal med bland annat konferenser och bröllop. För mer information om Bondersbygården kontakta Lars-Erik Holmberg 073-093 47 81.

Bondersbyns historia

Källor: "Folkskolan i Kalix och Töre 1842 - 1942" av Melvin Bergman, "Inventering av skolor och samlingslokaler" av Johan Hasselberg.

Svunna tider vid älven
2011 – Svunna tider vid älven - Bondersbyns hembygdsförening.
I boken: Svunna tider vid älven, finns allt att läsa om Bondersbyn och de närliggande skifteslagen; Stora Lappträsk och Marieberg. Boken berättar om allt från de första inbyggarna för 3000 år sedan till dagens gårdar i byn.

Där finns till exempel den fantastiska historien om hur Kosjärvträsket under mer än hundra år nyttjades för slåtter av fräken och starr. Flera stora utgrävningsprojekt genomfördes och under den mest intensiva tiden fanns 125 lador ute på eller bredvid träsket. Boken berättar också om fiskets utveckling i älven de senaste århundradena.
Boken säljs via Bondersbyns Hembygdsförening, Kalix Bibliotek samt Vuxenskolan i Kalix.

Skolgång i Bondersbyn
Cirka 1880 ambulerar en skola mellan Bondeborg och Marieberg. Skolverksamheten bedrivs i privata fastigheter. En timring flyttades från Lilla Lappträsk till Marieberg för att där tjäna som skolsal. När skolverksamheten upphörde köpte evangeliska fosterlands-stiftelsen huset för att nyttja den före detta skollokalen som bönsal. Sedan 1969 är byggnaden i privat ägo.

1907 fick Bondeborg en fast mindre folkskola med elever från Bondeborg, Marieberg, Kosjärv och Bondersbyn.

1932 står den nya skolbyggnaden i Bondersbyn klar, och all undervisning i Bondeborg-Marieberg upphör. 

Byadelar

Bondeborg. Foto: Viktor Nilsson.

Bondeborgs historia

Källor: "Folkskolan i Kalix och Töre 1842 - 1942" av Melvin Bergman samt "Inventering av skolor och samlingslokaler av Johan Hasselberg

Skolan i Bondeborg-Marieberg, 1880–1932

Cirka 1880, flyttande småskola.
1907, flyttande mindre folkskola i Bondeborg.

Under år 1895 flyttade undervisningen mellan Bondeborg och Kamlunge. Sven Landström var då lärare och undervisade totalt 53 elever varav 23 gick i småskolans klasser. Vårterminen (18 mars- 16 juni) hölls i Bondeborg. År 1899 undervisade Anna Larsson sammanlagt 59 elever. Vårterminer (5 april- 1 juni) hölls i Bondeborg. År 1900 ändrades skolroteindelningen och undervisningen kom att alternera mellan Bondeborg och Bondersbyn. Indelningen förändrades åter när 1905 och skolundervisningen kom nu att ambulera mellan Bondeborg och Kosjärv. Sammanlagt undervisades det året 53 barn av Hilma Lundbäck. Vår och höstterminer hölls i Bondeborg och vinterterminer i Kosjärv. Höstterminen 1907 fick Bondeborg fast mindre folkskola. År 1908 undervisades 31 elever i folkskolan och nio elever i småskolan. Eleverna var från Bondeborg, Marieberg, Kosjärv, och Bondersbyn. Skolåret 1917-18 undervisades fem barn i ettan, sju barn i tvåan en i trean, fyra i fyran, en i femman och fem i sexan av
lärarinnan Jenny Johansson.
När den nya skolbyggnaden i Bondersbyn stod klar hösten 1932, upphörde all undervisning i Bondeborg - Marieberg.

Brattland. Foto: Viktor Nilsson.
Brattland ligger på älvens västra sida. Bratt har troligen uppkommit från ordet brant och då med syftning på den branta älvstranden.

Brattlands historia

Källor: "Folkskolan i Kalix och Töre 1842 - 1942" av Melvin Bergman samt "Inventering av skolor och samlingslokaler av Johan Hasselberg

1933 beslutar den lokala Læstadianska församlingen att uppföra ett bönhus i Brattland. 

Genom ideellt arbete kunde bönhuset tas i bruk ett par år senare. Bönhuset som ligger nära bron över Kalixälven fick en orgel installerad 1945 och elektrifierades 1948.


Marieberg ligger 12 kilometer från Kalix på den norra sidan om Kalix älv. Möjlighet till efterfrågestyrd busstrafik finns på torsdagar. Bondersbyn är annars närmaste busshållplats dit det går bussar på vardagar.

Här bor kring 100 personer, fördelat på Bondersbyns fem byadelar: Brattland, Bondeborg, centrala Bondersbyn, Marieberg och Stora Lappträsk.
Barn i Marieberg går skola i Kalix.
Där korna slutar beta slutar även Marieberg.

Skäl att besöka Marieberg!

Kalix Riverside Inn med Kalixlinjens krigsberedskapsmuseum.

Mariebergs historia, 1779 – 1932

Källor: "Folkskolan i Kalix och Töre 1842 - 1942" av Melvin Bergman samt "Inventering av skolor och samlingslokaler av Johan Hasselberg

1779 upptogs Marieberg som kronobygge. Marieberg benämns i gamla handlingar som Långsel.

1871 finns här ett hemman och en backstuga. Platsens nuvarande namn Marieberg gavs av förste ägaren till kronobygget, lantmätare Bergström, vars dotter hette Maria.

Stora Lappträsk är en vacker liten by som ligger 23 kilometer från Kalix. Närmaste busshållplats ligger drygt sex kilometer bort i Kamlunge, där det går bussar under vardagar.

Stora Lappträsks stolthet är dess vackra sjö.

Skäl att besöka Stora Lappträsk!

Fiskemöjligheter - Pimpelfiske av abborre och mört på vintern och om sommaren dras det ofta upp stora gäddor och abborrar. Möjlighet att elda i eldstäder under fikapausen.

Bad – stor sjö med fin naturbadplats.

Skoterklubbens stuga - Där skoterleden från Raggdynan, Morjärv, Korpikå och Kalix möts ligger skoterklubbens fina stuga.

Häggmansberget - Fin utsikt över byn och sjön. Lätt att gå upp på östra berget från Häggmansvägen (eller Kamlungekölenvägen som skylten säger).

I Häggmansbacken växer orkidéer och vid blomningstid ser du mängder av jungfru Marie nyckelblomster i diket.

Går du vägen från badplatsen passerar du en lämning från beredskapstiden. Här har provsprängts och grävts en liten vall runt om spränggropen.

Slumpberget – På Slumpberget finns Silvergrottan, en mycket liten grotta eller hålrum där kvarts och kattguld finns. Du hittar den en bit söder om högsta toppen av berget. På berget kan du även hitta svamp och bär.

Stora Lappträsks historia, 1785 – 1900

Källor: Lantmäteriet / historiska kartor, Gula kartan 25M:63, Kyrkoböcker / Nederkalix socken, Bondersbyn 1543 – 1890 /Maj-Lis Wennberg, Ortnamnen i Norrbottens län / Gunnar Pellijeff, Ortnamnsarkivet (sofiu.se).

1785 anlades på Kronans mark norr om Stora Lappträsket ett nybygge. Byggnaderna uppfördes på en udde i sydvästra ändan av sjön. Nybygget beviljades 30 års skattefrihet som förlängdes 1813 att gälla till och med 1820.

Bredviksudden var ett annat namn på Stora Lappträsk som knappast har använts i annat än kyrkoböcker och lantmäteriets handlingar Det var nog ursprungligen namnet på udden där nybyggets första byggnader låg.

I Stora Lappträsk finns förutom det gamla nybygget fastigheter som har tillkommit efter köp av mark från hemmansägare i Kamlunge