Skip to content
Sök

Kvalitetsarbete vid Innanbäckens skola

Innanbäckens skola är en dynamisk F-6 skola och eleverna har en mycket hög måluppfyllelse i nationella proven i årskurs 3 och årskurs 6. Måluppfyllelsen är hög även i andra klasser.

Elever på vår skola ska ges den ledning och stimulans som de har rätt till i undervisningen och med stöd från elevhälsan.

Elevhälsoteam är ett diskussionsforum för att stödja alla barn. Arbetet är hälsofrämjande och förebyggande. Samarbete med BUM och Individ- och familjeomsorgen är en viktig del för att kunna arbeta utifrån en helhetssyn på barnen. Tidiga insatser på flera nivåer blir en bra grund för elevers utveckling och lärande.
Likabehandlingsplanen ger tydliga ramar i arbetet för att skapa lugna lärmiljöer. Ordningsreglerna är reviderade samt misstänkta kränkningar och trakasserier utreds och åtgärdas omedelbart. Det finns en plan hur vi arbetat för att hot och våld inte ska förekomma samt åtgärder hur vi gör vid sådana händelser. Hälsofrämjande och förebyggande arbete i EHT ska prioriteras.

Arbetslagen arbetar systematiskt och lärarna planerar tillsammans och utvecklar verksamheten. Kollegahandledning sker kontinuerligt. Rektorn besöker verksamheten för att ta del av undervisningen och inför pedagogiska diskussioner. Deltagandet i den dagliga verksamheten är en viktig del i det pedagogiska ledarskapet för rektorn.

Vi har fokus på elevers, föräldrars och personalens möjligheter att påverka. De demokratiska råden är ett forum men påverkansmöjligheter i dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.

Lärarna deltar i kommunens gemensamma kompetensutvecklingssatsningar inom flera olika områden bland annat matematik- och språklyftet och upplever att dessa är mycket givande. Även diskussioner med pedagoger från andra skolor är kompetenshöjande. Kompetensutveckling med en blandning av föreläsningar, diskussioner i ämnesgrupper, besök i klassrummet, planering i arbetslag samt individuellt arbete upplevs mycket positivt.