Skip to content
Sök

Innanbäckens fritidshem

Innanbäckens fritidshem är indelat i två avdelningar. Stjärnans fritidshem är för barn i åk 1-6 och Månens fritidshem är för barn i F-klass. Vi har gemensam öppning och stängning på Stjärnans fritids. Efter klockan 16.00 kommer Månens barn över till Stjärnan och avslutar sin dag där.

Mål för Stjärnans fritidshem

I fritidshemmets uppdrag ligger att verksamheten har olika mål att arbeta mot. Det är de prioriterade målen och de nationella målen i Lgr 11 och Allmänna råd. De aktiviteter vi har på fritidshemmet är metoder vi använder oss av för att nå dessa mål. Även den dagliga fritidshemsverksamheten främjar måluppfyllelsen.

Meningsfull fritid

Det är viktigt att personalen erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierande och utgår från barnens behov och intresse. Skolverket – Allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshem. (2007:22)

Detta når vi genom att:
• Erbjuda aktiviteter utifrån barnens behov och intresse.
• Utevistelse.
• Stimulera till lek och rörelse.
• Stimulera till skapande inom exempelvis musik, bild, dans, drama och teater.

Rörelse och hälsa

Det är viktigt att erbjuda rikliga tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag där kreativitet, lust och lek fokuseras så att alla barn vill delta. Kosten har också stor inverkan på barns hälsa och livsstil.
Skolverket - Allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshem (2007:24)

Detta når vi genom att:
• Utevistelse varje dag.
• Erbjuda regelbunden fysisk aktivitet.
• Nyttiga mellanmål och fruktstund.

Social och emotionell utveckling

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
(Lgr-11, sida 12)

Det är viktigt att personalen förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
Skolverket – Allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshem (2007:22)

Detta når vi genom att:
• Träna konfliktlösning.
• Respektera varandra.
• Ha tydliga regler och gränssättning.
• Träna det sociala samspelet genom organiserad och fri lek.
• Samtala med barnen om hur de tror att andra människor samt de själva kan uppleva/känna sig i en situation.

Demokrati och inflytande

Läraren ska tillsamman med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.
(Lgr-11, s. 15)

Det är viktigt att personalen aktivt arbetar för barns rätt för ansvar, delaktighet och inflytande i verksamheten utifrån erfarenhet, ålder och mognad.
Skolverket – Allmänna råd och kommentarer- kvalitet i fritidshem (2007:27)

Detta når vi genom att:
• Diskuterat gemensamma regler och normer.
• Fritidsråd 1 ggr/mån.
• Att vid samlingar träna att lyssna och respektera varandra.
• Idélåda där barnen kan lämna in förslag och idéer.

För att mäta och utveckla vår kvalitet på fritidshemmet arbetar vi kontinuerligt med:

• Enkäter till både barn och föräldrar.
• Kvalitetsredovisning.
• Gemensamma mål och styrdokument.
• Engagerad personal med bred kompetens.
• Nätverks träffar för all personal inom kommunens fritidshem.

Fritidspedagogerna Hanna Tiger Rönnqvist, Anneli Andersson och Anna-Carin Strömbäck.