Skip to content
Sök

Avgifter, frivillig verksamhet

Här redogör vi för kulturskolans olika avgifter för frivillig verksamhet. För den som inte har eget instrument finns möjlighet att hyra instrument, då tillkommer avgift för hyran.

Betalnings- och uppsägningsvillkor 

  • Deltagaravgiften för att delta i gruppundervisning är baserad per termin, januari – juni samt juli – december enlig nedan. Ingen månad är betalningsfri.
    • Grupp - 250 kronor per termin 
  • Deltagaravgiften för att delta i ämnesundervisning är baserad per månad enligt nedan:
    • Ämne, barn nummer 1 - 75 kronor per månad
    • Ämne, barn nummer 2 - 75 kronor per månad - 5 kronor syskonrabatt
    • Ämne, barn nummer 3 - 75 kronor per månad -25 kronor syskonrabatt 

För den som inte har eget instrument finns möjlighet att hyra instrument, då tillkommer avgift för hyran enligt nedan: 

Hyra av instrument - 40 kronor per månad 

Fakturering

Fakturering sker två gånger per år, januari (för juli-december) och juni (för januari-juni).

Om mer än 30 procent av undervisningen utgår på grund av utebliven lärare reduceras fakturan med motsvarande procent. Det gäller all undervisning.

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen till dess betalning skett. Vid skriftlig påminnelse uttas påminnelseavgift. Om betalning uteblir överlämnas ärendet till Marginalen inkasso. 

Uppsägning

Om uppsägning av plats i grupp sker under pågående termin utgår hel avgift för terminen.

Om uppsägning av plats i ämne sker under pågående månad utgår hel avgift till och med den sista i nästkommande hela månad. 

Vid övergång till annan skola överförs musikundervisningen automatiskt till den nya skolan. Om undervisningen inte ska fortsätta vid den nya skolan måste uppsägning ske skriftligt.

Två fria provtillfällen tillämpas under förutsättning att man sagt upp platsen innan det tredje undervisningstillfället.

Uppsägning av plats sker till: e-kulturskolan@kalix.se