Skip to content
Sök

Föräldrasamverkan, Djuptjärnsskolan

Föräldrasamverkan är en viktig del i skolans arbete. Kommunikationen via lärplattform SchoolSoft fungerar bra. Föräldrarna får information och kommunikation mellan skolan och hemmet sker smidigt.

Skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplanen finns på SchoolSoft. Vid utvecklingssamtal, en gång per termin, diskuteras elevers kunskapsutveckling.

Skolans ordnar föräldrakvällar både för hela skolan och klassvis. Många föräldrar deltar även i kommunens temakvällar för vårdnadshavare till exempel ”Sundare barn”. Vi har ett aktivt skolråd som träffas minst två gånger per termin. Det finns representanter från varje klass och lärare samt rektorn. Elevrådet skickar frågor till skolrådet för diskussion. Föräldrarna är alltid välkomna till skolan och ta del av elevers dagliga arbete.

Skolråd

Skolrådsrepresentanterna består av en förälder från respektive klass, lärarrepresentanter och rektor och vid vissa tillfällen elevrepresentanter. 

Protokoll från skolrådet publiceras i Schoolsoft
Vårdnadshavare bjuds in till föräldramöten varje höst och vid behov.
På lärplattformen Schoolsoft kan personal, elever och vårdnadshavare ta del och kommunicera om elevens lärande och vad som händer i skolan.