Sök

Elevinflytande vid Djuptjärnsskolan

Eleverna får delta i planering av undervisningen och utvärdera sina egna framsteg, enskilt, med läraren eller tillsammans med andra elever.

När eleven blir delaktig i sitt lärande ökar också motivation, engagemang och resultat. I klassråd och elevråd kan eleverna diskutera och delta i beslut om övergripande frågor. I enkäter kan de beskriva hur de upplever sin skola och enkätens resultat används sedan av personalen för att utveckla verksamheten. Vi har elevskyddsombud som bland annat deltar vid skyddsronden med viktiga synpunkter på hur arbetsmiljön ska förbättras på skolan. 

Just nu pågår ett utvecklingsarbete att öka elevinflytandet ytterligare.

Elevråd

Elevrådet träffas 2-3 gånger per termin. Varje klass väljer två representanter till elevrådet.
Elev från åk 6 är ordförande och sekreterare. Alla protokoll läggs ut på Schoolsoft.
Elever från åk 5 är elevskyddsombud.
Rektor är sammankallande.