Skip to content
Sök

Elevhälsan på Manhemsskolan

Elevhälsan ska tillsammans med skolans personal, elever och föräldrar skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. Elevhälsan ska också främja god hälsa hos alla elever med särskild fokus på barn och elever som är i behov av särskilt stöd.

Elevhälsans arbete och uppdrag:

  • arbeta förebyggande och hälsofrämjande
  • kontinuerligt och strukturerat samarbete med 
  • pedagogisk och annan personal på skolan
  • stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.  

Skolsköterskan finns på skolan måndagar, tisdagar och torsdagar, klockan 08.00-17.00. Tid till skolläkare bokas via skolsköterskan. Kurator nås per telefon.

Manhemsskolans elevhälsoteam

Manhemsskolan elevhälsoteam (EHT) består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagoger, kurator samt studie- och yrkesvägledare. Elevhälsoteamet har två fasta mötesformer varje vecka:

  • ”En väg in” - Pedagoger har möjlighet att boka in sig för att samtala och få rådgivning i ärenden från elevhälsans personal. Det kan till exempel. handla om oro kring svårigheter med måluppfyllelse för en elev eller andra fundering av pedagogisk karaktär. Målsättningen med ”En väg in” är att lärare på ett tidigt, smidigt och enkelt sätt ska kunna få möjlighet att ta hjälp och stöd av fler professioner inom området i syfte att stötta och hjälpa elevs måluppfyllelse och välbefinnande.
  • ”EHT möte” - Deltagarna på EHT möte är elevhälsans personal. Mötet behandlar ärenden vilka ovan finns beskrivna i elevhälsans arbete och uppdrag.

Kontakta Manhemsskolans elevhälsoteam

Bild av Ingegerd Dahlgren

Ingegerd Dahlgren

Rektor

Ingegerd är rektor på Manhemsskolan och samordnare för Kalix kommuns modersmålsundervisning.  

Telefon: 0923-653 15
Mobil: 070-676 64 66
Bild av Ronnie Rifalk

Ronnie Rifalk

Biträdande rektor

Ronnie är biträdande rektor på Manhemsskolan.  

Telefon: 0923-653 16
Mobil: 072-733 64 32
Bild av Ingela Resin

Ingela Resin

Skolsköterska

Ingela är skolsköterska på Manhemsskolan samt MLA (Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska).  

Telefon: 0923-653 20
Mobil: 070-324 92 13
Bild av Jenny Ivarsson

Jenny Ivarsson

Studie- och yrkesvägledare

Jenny arbetar som studie- och yrkesvägledare på Manhemsskolan.  

Telefon: 0923-651 93
Mobil: 070-601 53 94
Bild av Gudrun Blombrant

Gudrun Blombrant

Kurator

Gudrun är skolkurator på Manhemsskolan.  

Mobil: 070-266 82 22
Bild av Anki Nilsson

Anki Nilsson

Kurator

Anki är skolkurator på Djuptjärnsskolan och Manhemsskolan.  

Mobil: 073-505 81 69
Bild av Margaretha Kerttu

Margaretha Kerttu

Specialpedagog

Margaretha är syn, tal och hörselansvarig för grundskolan samt särskolan inom elevhälsan i Kalix kommun.  

Telefon: 0923-651 91
Mobil: 070-611 63 86
Bild av Marianne Sandberg Mebarki

Marianne Sandberg Mebarki

Specialpedagog

Marianne är specialpedagog på Manhemsskolan.  

Mobil: 072-566 16 65
Bild av Maria Lindvall

Maria Lindvall

Specialpedagog

Maria är specialpedagog på Manhemsskolan.  

Mobil: 073-805 49 46