Skip to content
Sök

Inskolning vid Rammelbergets förskola

Här redogör vi för inskolningens olika steg.

Inledande samtal

  • Båda vårdnadshavarna bjuds in för att berättar om sitt barn, exempelvis namn, vanor, intressen, kost, och erfarenheter från andra förskolor.
  • Förskolan kommer överens med vårdnadshavarna om hur inskolningen ska gå till.
  • Tolk anordnas om så behövs.
  • Varje förskola har beredskap att göra förändringar utifrån vårdnadshavarnas önskemål.
  • Personalen kommer överens med vårdnadshavarna hur de kan bli delaktiga i inskolningen.
  • Personalen berättar om förskolans verksamhet och samtalar om rutiner, hämtning, lämning och kontakten mellan hem och förskola.
  • Förskolan informerar om kommande uppföljande samtal efter 1-2 månader.

Genomförande av inskolningen

  • Inskolningen följer den plan man kommit överens om. Förskolan är lyhörd för hur inskolningen faller ut och är beredd att anpassa inskolningen i samråd med vårdnadshavarna.

Uppföljande samtal

Uppföljande samtal efter 1–2 månader. Samtal mellan förskola/ hem och om möjlighet med barnet, om upplevelsen av inskolningen. Vad fungerade bra? Vad hade kunnat göras annorlunda?

  • Hur upplevs förskolan nu efter inskolningen?
  • Förskolan berättar mer ingående om förskolans verksamhet: om planeringar, styrdokument, uppföljning, utvärdering med mer.