Skip to content
Sök

Faderskapserkännande

Drygt hälften av de barn som föds i Sverige är barn till ogifta föräldrar. När det saknas uppgifter om juridisk far/förälder till ett barn underrättar Skatteverket kommunens socialnämnd. I äktenskap förutsätts mannen vara far till barnet.

Bekräfta faderskap/föräldraskap

Genom fastställande av faderskap/föräldraskap blir barnet juridiskt knutet till sin far/ andra förälder, får rätten att bära hens efternamn samt arvsrätt.

När barnet är fött

Från och med 1 januari 2022 kan fader/föräldraskap bekräftas digitalt direkt hos Skatteverket. I samband med bekräftelsen är det även möjligt att anmäla gemensam vårdnad om barnet.
Bekräftelsen kan göras hos Skatteverket om:

  • Båda föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födelse
  • Barnet är folkbokfört i Sverige när bekräftelse lämnas
  • Båda föräldrarna har tillgång till E-legitimation

Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.

Om den digitala bekräftelsen inte görs inom 14 dagar skickar Skatteverket en underrättelse om barnets födelse till socialnämnden. Socialnämnden kontaktar den som fött barnet via brev, då fader/föräldraskapshandlingarna nu måste bekräftas vid ett personligt besök. Anmälan om gemensam vårdnad kan även göras i samband med bekräftelsen.

Innan barnet är fött

Föräldrarna kan även bekräfta fader/föräldraskapet innan barnets födelse, från och med graviditetsvecka 22. Socialnämnden godkänner fader/föräldraskapet efter inkommen underrättelse från Skatteverket, som skickas ut 14 dagar efter barnets födelse.

För att boka tid kontaktas socialnämnden via telefonnummer 0923-650 00. Anmälan om gemensam vårdnad kan även göras i samband med bekräftelsen.

Gifta par

Om föräldrarna är gifta behöver ingen bekräftelse göras. Föräldrarna registreras automatiskt och vårdnadshavare till barn som föds inom äktenskapet.
I samkönade relationer ska föräldraskapet fastställas hos socialnämnden genom en bekräftelse, även om föräldrarna är gifta.

Utvidgad utredning

När föräldrarna ej är sammanboende eller det finns tveksamheter kring faderskapet/föräldraskapet (gäller även gifta föräldrar) görs en utvidgad utredning. I den händelse faderskapet/föräldraskapet ifrågasätts av någon kan en rättsgenetisk undersökning göras. Handläggaren genomför provtagning genom så kallat munskrap. Denna provtagning genomförs och bekostas av staten.

Bild av Handläggare familjerätt

Handläggare familjerätt

Familjerättssekreterare

Arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Telefontid: Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag 08.30–09.30.  

Telefon: 0923-650 00