Skip to content
Sök

Likabehandlingsplan, Prismans förskola

I förskolan ska barnen kunna känna glädje i att leka och växa tillsammans med andra varje dag. Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

Styrdokument

Skollagen: 6 kap 5 § 7 §, 8 §, 10 §, 14 §

Diskrimineringslagen: 3 kap 15 §, 16 § 2 kap 7 § 

Upprättande av plan

Förskolan ska varje år inrätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan(diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling(skollagen)

Denna plan är en sammanförd plan kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Definitioner

Trakasserier och kränkande behandling kan vara:

Fysiska slag, öknamn, utfrysningar, texter, bilder och som har att göra med någon av diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionshinder
 • sexuell läggning
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • ålder 

Kränkningar kan vara av samma slag som trakasserier men har inte att göra med diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering är när ett barn eller grupp av barn missgynnas och missgynnandet har att göra med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Främjande arbete

Främjande arbete handlar om att stärka positiva förutsättningar för likabehandling i verksamheten. Arbetet ska utgå från förskolans demokratiska uppdrag. Det kan till exempel handla om att förskolans personal skaffar sig kunskaper om diskrimineringsgrunderna och vad som utgör kränkande behandling. Främjande arbete i vår förskola:

 • Förskolan erbjuder flickor och pojkar att bredda sina erfarenheter och utveckla sina intressen och förmågor utan att bli hämmade av traditionella könsrollsmönster.
 • Förskolan bejakar mångfalden – bekräftar barn som bryter mot normen.
 • Förskolan är observant på gruppindelningar. Vad är syftet?
 • Förskolan ser till att pojkar och flickor får lika stort utrymme i verksamheten.
 • Förskolan stärker barnens förmågor att värna sin kroppsliga integritet.
 • Förskolan bidrar till att utveckla barnens förmåga att leva sig in i och respektera andra kulturers värderingar.
 • Förskolans verksamhet har rikliga inslag av att jämföra språk, traditioner, kulturer, seder och vanor.
 • Förskolan uppmärksammar flerspråkighet på ett positivt sätt genom att stödja utvecklingen av barnens modersmål.
 • Förskolan anpassar verksamheten till barnens olika förutsättningar.
 • Förskolans personal visar genom attityder och handlingar att alla är lika mycket värda.
 • Förskolans planering görs så att alla barn kan delta på sina egna villkor.
 • Förskolan synliggör och bejakar olika familjebildningar.
 • Förskolans personal föregår med gott exempel. Personalen ska inte tala illa om andra anställda, andra barn eller föräldrar, i synnerhet inte inför barnen.
 • Förskolan involverar pojkar och flickor i att känna empati, det kan till exempel vara att hjälpa varandra.
 • Förskolan personal samtalar med barnen om hur man ska vara en bra kompis och om vilka situationer som kan uppfattas som kränkande. Låt barnen fundera över hur man kan hjälpa någon som känner sig utanför gemenskapen.
 • Vi pratar med varandra, inte om varandra.
 • Vi vill alla väl.

Kartläggning

Varje enhet gör årligen en kartläggning av likabehandlingsarbetet. Kartläggningen ska utgå från den egna verksamheten. Det kan göras genom analys av incidentrapporter, utvärdering av målen i årets likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, genomgång av rutiner och regler, analys av utvecklingssamtal, identifiering av problem- och risksituationer, bedömning av hur väl förskolan arbetat med likabehandlingsarbetet. 

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete ska bygga på risker som förskolan identifierat i kartläggningen. Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten

Förebyggande arbete på vår förskola 2013-2014

Mål 2013/2014

Kompetensutveckling 2013/2014

Varje enskild medarbetare ska på eget initiativ hämta information och kunskap om de olika diskrimineringsgrunderna genom att söka information på nätet och läsa litteratur och artiklar i ämnet. I samband med personalkonferenser diskuteras likabehandlingsarbetet och uppföljning av mål och åtgärder. All personal ska ta del av Skolverkets allmänna råd, ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” samt ”Förebygga diskriminering och kränkande behandling”. 

Ansvarsområden

Förskolechefen

Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp, och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling bland barn och anställda. (Ur: Förskolans läroplan, Lpfö 98/10).

En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är enligt skollagen skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.(Delegerat till förskolechefen enligt kommunens delegationsordning).

Arbetslaget

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. (Förskolans läroplan, Lpfö 98/10)

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.(Förskolans läroplan, Lpfö 98/10)

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.(Skollagen) 

Föräldrar

Föräldrar är delaktiga genom att diskutera planen på föräldramöten, forum för samråd. Föräldrarna förväntas besvara enkäter och ta kontakt med förskolan så fort frågeställningar uppstår. 

Barn

Barn är delaktiga i samtal och reflektioner kring kamratskap och regler. 

Utredning/arbetsgång

 • Förskolan agerar direkt vid misstanke om alla former av kränkande behandling
 • Ansvarig personal tar hjälp av arbetslaget och påbörjar utredning
 • Föräldrar informeras om vad som hänt och involveras i arbetet genom att personalen har samtal med berörda föräldrar 
 • Samtal sker med berörda barn
 • Förskolechef informeras
 • Dokumentation av ärendet sker genom att använda blanketterna:
  • A. Anmälan om kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap § 10”.
  • B. Utredning vid misstanke om kränkningar, trakasserier eller diskriminering vid kommunens förskolor.
  • C. Utvärdering av åtgärder med anledning av upprättad utredning
 • Arbetet dokumenteras och vidtagna åtgärder följs upp och utvärderas. Avslut sker när vidtagna åtgärder gett önskad effekt.
 • Vid ärenden där minst ena parten är vuxen anmäls det direkt till förskolechefen. Förskolechef och skyddsombud utreder och åtgärdar. Förskolechefen ansvarar för att utredning och dokumentation görs. Avslut görs när åtgärder gett önskad effekt
 • Ärende mellan chef och medarbetare. Närmast högre chef, fackligt ombud, skyddsombud eller kommunens personalkonsulent kontaktas. Närmast högre chef ansvarar för att utredning genomförs. Avslut görs när åtgärder gett önskad effekt.