Skip to content
Sök

Töreskolan

Foto: Oliver Åström
Foto: Oliver Åström

Töreskola ligger placerad på en höjd mitt i byn Töre med utsikt över hav och skog cirka 2,5 mil väster om Kalix. På skolan finns förskoleklass till år 6 samt fritidshem. I skolans lokal finns även en förskola inrymd.

Följ oss på:

Verksamheten på Töreskolan

Skolan har en hälsofrämjande inriktning där värdegrundsorden Trygghet, Ansvar och Hänsyn är ledord.

Under läsåren 2017-2019 bedrev skolan ett hälsofrämjande utvecklingsarbete under namnet När hela hjärtat är med. Under perioden arbetade elever, personal och vårdnadshavare  fram begreppet Hälsans big 5 där områdena Återhämtning, Kost, Rörelse, Att lyckas, samt Kärlek till sig själv och andra och idag ingår. Idag kopplas hälsa och lärande ihop och löper parallellt som en röd tråd genom skoldagen.

Fortsatt arbete med Filosofiska samtal

Nu är det klart att Töreskolan får vara med i en förlängning av tidigare genomfört utvecklingsarbete där syfte var att undersöka om filosofiska samtal är  ett språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet studerades  i vilken  utsträckning Filosofiska samtal kunde bidra till att utveckla elevers kommunikativa och kognitiva förmågor samt höja elevernas motivation.

I nästa steg som ska skolans årskurs 6 får vara delaktig vid utveckling av en app för Filosofiska samtal. Tidsplanen är att arbetet ska pågå under läsåret 20/21.

Delaktighet och Inflytande Genom Hälso Pep

Skolsköterskan fortsätter under läsåret 20/21 utveckla samverkansforumet Hälso pep där eleverna får sin röst hörd  och tillsammans med andra elever och personal prata om hälsofrågor som påverkar deras vardag. Genom  representanter från varje klass får alla elever komma till tals och lämna sina tankar. Ofta återkommande teman inom forumet är rastaktiviteter, funderingar och önskemål kring skolmåltider, läxor, inne- och  utemiljö, hur man är mot varandra. Utvärdering av tidigare läsår visar att skolans elever upplever forumet positivt och att vuxna på skolan lyssnar på vad eleverna säger.

Forumet träffas ca 1 gång i månaden där nya ämnen tas upp samt återkoppling och utvärdering från tidigare ärenden.

ULF

Töreskolan har beviljats medel för fortsatt samverkan mellan skolan och Luleå tekniska universitet inom ramen för den nationella försöksverksamheten ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) under åren 2019-2021. Uppdraget handlar om att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller kunna permanentas och börja användas nationellt. 

För arbetslagen vid Töreskolan innebär detta en möjlighet att bedriva en egen upprättad praktiknära forskning utifrån identifierade utvecklingsområden tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet. På så sätt stärks så väl delaktighet som utvecklingskompetens och vetenskaplig kompetens vid både skolan och Luleå tekniska universitet.

Teknologi i Fokus

Världen och tekniken förändras snabbt och vi på Töreskolan är fast beslutna att ta emot den tekniska förändringen och anpassa oss. Vi har också ett holistiskt synsätt på tekniken i skolan, där vi vill kunna använda den för att driva våra elevers kreativitet, fantasi och innovation. Precis som i vårt innovativa arbete med Hälsans Big 5 där vi fokuserar på mentalt och fysiskt välbefinnande.

Genom flera kortsiktiga och långsiktiga strategiska planer är vårt mål att använda teknik som en naturlig del av undervisnings- och inlärningsprocessen. Det gör att lärare får ytterligare verktyg, som i sin tur ger våra elever ökade möjligheter för att i slutändan nå högre måluppfyllelse.

Nyheter från vår Facebooksida!