Sök

Temaarbete

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Barnens tankar, intressen och behov är grunden för den verksamhet som sker under dagen på förskolan. Nyfikenheten och utforskarglädjen hos barn är en naturlig och betydelsefull del i det pedagogiska arbetet. Vårt sätt att bejaka detta är att arbeta i tema och olika projekt där skapande aktiviteter och lek i olika former ges stor plats. Temaarbetet ger även barnen tillfällen att pröva sina teorier, ingå i mindre homogen grupp, arbeta i demokratiska processer, vara delaktiga och stärka sin sociala kompetens.

Tema: Klimat och Energi 2019/2020

 Våra Mål

 

Mål: Återvinning

Vi vill ge barnen kunskaper om återvinning och vilka konsekvenser det blir av att skräpa ner i naturen. Vi vill att barnen ska tillägna sig ett gott förhållningssätt gentemot natur och miljö.

Mål: Kroppens energi

Vårt mål är att barnen ska lära sig vad kroppen behöver för energi och var den kommer i från

Mål: Väder

Vårt mål är att barnen ska lära sig om vårt klimat och årstidernas växlingar

Tema : Hav och Vatten, 2018/2019

Fisk som symboliserar Hav och Vatten.

Våra Mål

1. Vattnets betydelse för oss och vår omgivning.

Vi vill undervisa barnen i att förstå hur viktigt vatten är för allt
levande . Utan vatten inget liv . Att vatten finns i olika former;
flytande till fast ( is) , gas ( vattenånga) .
Vattnets kretslopp , att vattnet cirkulerar runt i vår värld.

2. Odling och kretslopp

Vi vill ge barnen kunskaper om vattnets betydelse för allt som
växer i naturen , glädjen och nyttan att få äta av det vi odlat
samt det vi plockar i naturen.
Vi komposterar vegetabiliskt matavfall fram till att komposten
fryser .

3. Närmiljön

Vår förskola är belägen vid centralortens vattentorn.
Vi vill undervisa barnen om vad vi använder vatten till på
förskolan och i hemmet .Vi vill också göra barnen medvetna
om att vatten behövs för hygienen.

Tidigare teman

Länk till olika teman som förskolan arbetat med under åren:
Grön flagg - Djur och Natur 2017/2018
Grön flagg- Livsstil och hälsa 2016/2017