Skip to content
Sök

Pedagogisk profil, Skolbackens förskola

Vi arbetar efter mottot "Jag kan, jag vill, jag vågar". Detta betyder att varje barn ska utvecklas till att bli en självständig och nyfiken individ.

Barnens olika intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi ska erbjuda barnen en bra verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Barnen får inflytande genom att vi låter dem vara med och bestämma hur dagen på förskolan ska se ut.

Vi sätter stort värde på den fria leken, den är viktig för barnens utveckling och lärande. i lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse och kommunikation dessutom tränar barnen sin förmåga att samarbeta och lösa problem.

Hur vi arbetar

Temainriktat arbete

Skolbackens förskola arbetar temainriktat. Under Ht-2017/Vt-2018 kommer vi att arbeta med temat ”Vår natur & miljö”.

Natur och miljö är ett stort och spännande område där man på ett lekfullt och praktiskt sätt kan stimulera och väcka barns nyfikenhet. Hur sopsorterar man? Var tar soporna vägen? Skogens resurser? Vad kan vi återbruka?

Vårt mål är att barnen skapar en förståelse, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om vikten av att vara rädd om vår natur och miljö. 

Gruppaktiviteter

Syftet med gruppaktiviteterna är att våga berätta och tala inför andra och lyssna vad de andra har att säga. Visa hänsyn, reflektera, väcka nyfikenhet och träna koncentration. 

Barnen arbetar med naturvetenskap, teknik, rörelse, matte, drama, musik och språkutveckling genom olika arbetssätt, metoder och material. Att välja tema utifrån barnens intressen och utvecklingsnivåer ser vi som en självklarhet. Vi vill främja lusten att lära, väcka nyfikenhet för att forska och finna kunskap och ta vara på barnens skapandeförmåga. Genom att ha barnen i mindre grupper får vi möjlighet att se och ta tillvara varje barns individuella kunskap och förmåga och stimulera barnens språkutveckling. 

Mål

Målet är att våga synas och höras. Ta plats, men även visa andra hänsyn. Klara av att ta muntliga instruktioner. Att se varje barn. Att barnen utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Att barnen blir medveten om vilken kunskap de besitter och hur och var man kan skaffa sig kunskap. Öka barnens begreppsvärld och ordkunskap. Att barnen ska utveckla förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Att barnen ska känna delaktighet i sin egen kultur och respektera andra. 

Den fria leken

Syftet med den fria leken är att bearbeta händelser och upplevelser. Träna socialt samspel, konfliktlösning och språkutveckling. Barnen lär sig av varandra och utvecklar sin fantasi och skapande förmåga. De får fatta egna beslut. Målet är att utveckla det sociala samspelet och förmågan att känna och visa empati. Alla barn ska känna sig trygga på förskolan.

Avkoppling och vila

Varje dag efter lunch har vi en lugn stund med avkoppling och vila. Syftet med det är att kunna slappna av, utveckla språket och få ett ökat ordförråd. Barnen utvecklar sin fantasi, förståelse av sammanhang och kulturarvet. Målet är att ge barnen tillgång till den skatt som finns i sagor och berättelser. Vi samtalar mycket om böckerna för att alla ska förstå innebörden och innehållet i böckerna. Vi kopplar böckerna till barnens erfarenheter ökar ordförrådet och inlevelseförmågan.

Utevistelse

Syftet med utevistelsen är att uppskatta vårt lands skiftande årstider, få förståelse för naturen, öva grovmotorik, socialt samspel och främja fantasin. Att få möjlighet att röra sig över stora ytor. Målet är att barnen ska uppskatta att vara ute i alla väder. Att det ska få ökad självkännedom, god motorik, och få sitt rörelsebehov tillgodosett. Klara av att samspela med kamrater och kunna lösa konflikter.

Bygger relationer

Vi vill bygga upp en bra relation mellan barn, föräldrar och personal genom att alla ska trivas på förskolan. Detta hoppas vi på genom en rolig, intressant och lärorik förskola med en positiv atmosfär och gemenskap. Kom gärna in och hälsa på, hos oss är alla alltid välkomna!