Skip to content
Sök

Kompletterande samråd avseende muddring, avvattning och återanvändning av bioslam

Med anledning av att betydande ändringar gjorts avseende bland annat vattenrening genomför BillerudKorsnäs Sweden AB nu ett kompletterande samråd till det som tidigare genomfördes under juli-augusti 2021.

BillerudKorsnäs Sweden AB Karlsborgs bruk, planerar att muddra, avvattna och omhänderta bioslam från den luftade dammen och eftersedimenteringen. Avvattning av bioslam kommer att ske inom invallningen i renseriet. Planerad avvattning och omhändertagande av muddringsmassor vid Karlsborgs bruk bedöms vara tillståndspliktigt enligt Miljöbalken.

Karlsborgs bruk utgår från att verksamheten har en så kallad betydande miljöpåverkan vilket innebär att inget undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken genomförts men att ett avgränsningssamråd ska genomföras. I juli 2021 skickades det första samrådsunderlaget ut och efter detta har betydande förändringar inarbetats i underlaget.

Kompletterande information om planerade arbeten finns i samrådsunderlaget som finns som pdf-dokument på denna sida, vilket utgör ett komplement till tidigare publicerat underlag daterat 2021-07-05.

Vänligen kontakta Laura Mansikka om ni önskar ett samrådsmöte eller om ni har några frågor.
Samrådet kommer att genomföras under 21 januari–14 februari 2022.
Med hänsyn till ovanstående anhåller BillerudKorsnäs Sweden AB om synpunkter på den planerade verksamheten.

Synpunkter skickas senast 2022-02-14 till:
BillerudKorsnäs Karlsborgs bruk
952 83 Karlsborgsverken, Sweden
eller e-post: Laura.Mansikka@billerudkorsnas.com