Skip to content
Sök

Skola och socialtjänst har ett viktigt uppdrag gällande orosanmälningar

Orosanmälningar till socialtjänsten är en viktig del i samhällets skyddsnät och en möjlighet att tidigt fånga upp barn och unga som far eller riskerar att fara illa. En oberoende granskning visar att Kalix kommuns arbete med orosanmälningar fungerar bra.

Skolan har en viktig roll i arbetet med att tidigt fånga upp barn och unga som far eller riskerar att fara illa. Det är förstås också av stor vikt att det i kommunen finns rutiner för att upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa och att det finns tillgång till tidiga insatser för att möta och förebygga riskerna. Det är också oerhört viktigt att det finns en organisation för hantering av inkomna orosanmälningar.

Det mesta fungerar väldigt bra

De förtroendevalda revisorerna i Kalix kommun har låtit göra en oberoende granskning av hur socialnämnden och utbildningsnämnden arbetar med orosanmälningar och granskningen visar att det mesta fungerar väldigt bra. Förvaltningarna vill dock självklart bli ännu bättre och har därför tagit fasta på några saker som går att förbättra ytterligare:

  • Socialnämnden får bara lämna återkoppling på en orosanmälan om anmälaren begär det – nu har förvaltningen gjort det tydligare och enklare för anmälaren att begära återkoppling. Själva återkopplingen har också justerats för att vara så tydlig som möjligt.
  • Utbildningsförvaltningen kommer att förbättra information till nyanställda genom att tydliggöra vad som gäller och vart man kan vända sig om man behöver fråga eller prata om orosanmälan. Samtidigt sätts rutiner för hur och när ämnet ska tas upp kontinuerligt med alla medarbetare.

Läs mer om orosanmälningar, föräldrasupporten och Kalix kommuns arbete mot våld