Skip to content
Sök

Kalix kommun har länge arbetat med energieffektiviseringar

Strandängsbadet i Kalix
Strandängsbadet i Kalix

Kalix kommun har sedan länge arbetat med ett stort fokus på energieffektivitet och -besparingar, både för ekonomi och klimat. Redan när Strandängsbadet byggdes vann det miljöpris och när man nu bygger nytt ridhus genomsyras hela projektet av ett hållbarhetstänk.

Mer än 95 procent av den energi som Kalix kommun köper in är förnyelsebar.
– Det är oerhört viktigt för oss att vara energieffektiva och se till både ekonomi och klimat samt framtida samhällsnytta, berättar Camilla Sandin, fastighetschef på Kalix kommun. 

Kommunen har dock fortfarande kvar en liten del fossila bränslen i form av drivmedel och eldningsolja.
– Oljan används endast som stöduppvärmning vid extremkyla och det är så sällan och så små mängder att det inte är försvarbart att konvertera till någon annan energikälla, berättar Camilla. Kalix kommun arbetar också för att succesivt byta till eldrivna fordon och har kommit en bra bit på väg. De första 50 fordonen är redan beställda.

Solceller, energibrunnar, elfordon och smarta styrsystem

Idag låter Kalix kommun bygga ett nytt ridhus där hållbarhet är ett ledord för hela projektet. Som exempel kan vi här nämna de smart energilösningar i form av energibrunnar och solceller som inte bara ger klimatsmart energi till det nya ridhuset utan även till det gamla. Fastighetsavdelningen tittar också på vilka befintliga fastigheter som kan få solceller/-paneler samt var och hur man på mest effektivt sätt placerar dessa.
– Vi tänkte först montera solpaneler på fasaderna på Manhemsskolan och Sportcity men utredningen visar att detta inte är en hållbar lösning, berättar Michael Andersson, fastighetsförvaltare på Kalix kommun. Utan att gå in på detaljer så handlar det om att väggarna inte klarar en sådan lösning utan omfattande förstärkningar.

I och med pandemin och kriget i Ukraina har det också sedan en tid tillbaka varit svårt att få tag i så väl solceller som installatörer. Michael säger dock att man fortsätter att planera för solceller på kommunens fastigheter.
– Vi vill hitta de optimala ställena, så väl på själva byggnaderna som på marken.

Långsiktiga, lönsamma lösningar

Genom åren har man också bytt till smarta lösningar för ventilation och belysning och Kalix kommun arbetar kontinuerligt med att hitta, installera och konvertera för att spara energi. Också när det gäller energiavtal står kommunen väl rustade och behöver inte oroa sig för att drabbas av stora prisökningar.
– Vi har förhandlat bra avtal som sträcker sig över längre tid och därmed inte blir så känsliga för den här typen av elkriser och dylikt, berättar Michael. Vi försöker hela tiden ligga steget före och se till att vi inte måste teckna nya avtal i ”fel” lägen.

De enda negativa i rådande stund är de kraftigt ökade fjärrvärmepriserna.
– Vi funderar på andra alternativ men avvaktar med beslut tills vi ser om de höga bioenergipriserna består eller om de faller tillbaka på ”normala nivåer”. Samtidigt planerar och förbereder vi för åtgärder om så inte sker.

I de planerna ingår förstås också avväganden för att värna det lokala näringslivet och kommuninvånarna, där fjärrvärmen kan vara en viktig pusselbit. Många funderar nog också på om den rådande utvecklingen kommer att påverka idrottsanläggningarna men det är inget som är aktuellt i dagsläget säger Camilla Sandin.
– Det är flera förvaltningar och många viktiga intressen som berörs av en sådan fråga. Om det skulle bli aktuellt att vidta åtgärder som exempelvis påverkar möjligheten att nyttja våra anläggningar behöver beslut med direktiv för detta tas fram.

Däremot är det viktigt att alla bidrar till att minimera energianvändningen så lång det är möjligt. Tillsammans med idrottsföreningar och andra som hyr våra anläggningar kan vi hjälpas åt genom att bland annat se över belysningen så det inte lyser tider när lokalerna inte används samt hur bastu och duschar nyttjas.

På energimyndigheten.se får du fler tips på hur du kan se över din elanvändning – varje kilowattimme räknas!