Skip to content
Sök

Lagändring på gång – kommunerna får ansvar för boenden

Regeringen har aviserat en lagändring för att mottagandet av personer som flytt från Ukraina till Sverige ska få en jämnare fördelning över landet. Lagen förväntas träda i kraft den 1 juli och innebär att Migrationsverket kommer börja anvisa kommuner som ska ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Enligt nuvarande lagstiftning är det Migrationsverket som ska upphandla bostäder för skyddssökande när de ordinarie platserna inte räcker till. Vid tidigare flyktingsituationer med stort antal skyddssökande har det systemet inneburit att vissa kommuner blivit oproportionerligt hårt belastade, då systemet inte beaktat till exempel förutsättningar på arbetsmarknaden eller antal asylsökande som redan befinner sig i kommunen.

Med den nya lagstiftningen ska anskaffningen i stället ske enligt en fördelningsnyckel som utgår från kommunens befolkningsstorlek och arbetsmarknadsförutsättningar samt antalet asylsökande, inklusive ensamkommande barn, som vistas i kommunen.

Kalix kommun förbereder Sjöbovillan i Nyborg

Migrationsverket kommer fortsatt att ha huvudansvaret för mottagandet av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, men kommer från och med 1 juli att kunna anvisa kommuner som då får ansvaret för anskaffning och drift av boendet för dessa personer. Hur anvisningsförfarandet kommer att se ut är inte fastställt ännu eftersom det bland annat har att göra med hur regeringens styrning utformas.

I Kalix kommer lagförändringen att innebära att Migrationsverkets boenden i Töre och Morjärv återgår till att användas för ordinarie asylsökande och Kalix kommun ordnar boende för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, i Sjöbovillan i Nyborg.

Mer information

Då lagändringen ännu inte trätt i kraft är mycket fortfarande oklart. Du kan läsa mer om lagändringen och den jämnare fördelningen av boendeplatser på Migrationsverkets webbplats där informationen uppdateras kontinuerligt.