Skip to content
Sök

Kalix nummer ett när det gäller kranvatten

I undersökningen Kritik på teknik tillfrågas kommuninvånare i de deltagande kommunerna om deras inställning till olika kommunala tjänster. På frågan om inställningen till kranvattnets kvalitet är samtliga tillfrågade, alltså 100 procent, av Kalixborna positiva. Det gör att Kalix kommun rankas som nummer ett av alla kommuner i denna kategori.

Undersökningen Kritik på teknik genomförs vart tredje år och för Kalix kommun har andelen positiva svar ökat inom en rad olika områden sedan senast. Till exempel har andelen som har en positiv inställningen till standarden på kommunens gång- och cykelvägar ökat.
När det gäller snöröjning och halkbekämpning kommer Kalix kommun på plats 22 av 95 kommuner. Också här har andelen positivt inställda ökat sedan förra mätningen. Andelen helt positiva är, kanske lite oväntat, störst bland de som cyklar vintertid.

Kalixborna är positiva till parkskötseln och renheten

Kalix kommun rankas som nummer ett, av alla deltagande kommuner när det gäller kranvattnets kvalitet. Här har samtliga tillfrågade, alltså 100 procent, av Kalixborna svarat att de är positiva. Kalix rankas också högt inom parkskötsel (plats 18 av 95) där hela 82 procent är positivt inställda (vid förra mätningen var det 69 procent). Andelen som är positivt inställda till skötseln av lekredskap vid lekplatser/lekparker har också ökat.

Nästan nio av tio kommuninvånare är positivt inställda till renheten på kommunens torg och trottoarer. 9 av 10 är också positivt inställda till hur hämtningen av hushållsavfall sköts.

Ett vanligt problem som Kalix tycks klara bättre än de flesta är tillgången till parkeringsplatser. Jämfört med riket är andelen som tycker att det är lätt att hitta ledig parkeringsplats hela 20 procentenheter högre i Kalix.

Om undersökningen

Undersökningen Kritik på teknik genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som erbjuder Sveriges samtliga kommuner att delta. Undersökningen genomförs vart tredje år och 2022 var det 95 kommuner som deltog. Kalix kommun valde ett urval om 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare där totalt 253 invånare svarade på undersökningen. Det ger en svarsfrekvens på 51 procent (en svarsfrekvens över 45 procent är mycket bra).

Du som är intresserad kan ta del av hela rapporten på SKR:s hemsida.