Skip to content
Sök

Det här gäller för majbrasor och eldning av trädgårdsavfall

Vill du elda en majbrasa på Valborgsmässoafton behöver du ta kontakt med Kalix kommuns bygg- och miljöavdelning innan. Om du vill bjuda in fler behöver du också söka tillstånd hos Polisen för att anordna en offentlig tillställning.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. Men vad innebär det då för oss som bor i Kalix kommun?

Majbrasor

Om du vill elda majbrasa på Valborgsmässoafton behöver du ta kontakt med Kalix kommuns bygg- och miljöavdelning (du når dem via Kalix kommuns växel på 0923-65000) innan. Om du vill bjuda in fler behöver du också söka tillstånd hos Polisen för att anordna en offentlig tillställning (Polisens tillstånd är inte kopplat till eldningen).

Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framför allt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Trädgårdsavfall

I Kalix kommuns lokala föreskrift framgår att man i första hand ska kompostera trädgårdsavfall, antingen hemmavid eller genom att lämna det till Kalix kommuns återvinningscentral. Detta för att ta vara på naturens resurser på bästa sätt. Vill du använda grenar för att göra en liten eld för att grilla en korv eller dylikt är det okej. Grenarna räknas då inte som avfall utan som bränsle.

Kom ihåg att visa hänsyn mot dina grannar så att inte eldningen leder till besvär.

Ur Kalix kommuns lokala föreskrifter

28 § Trädgårds- och parkavfall från fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan enligt dessa föreskrifter.

Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.

Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.