Skip to content
Sök

Rökfria miljöer förebygger ohälsa

Rökfria utomhusmiljöer skyddar barn och unga från att börja använda tobak och stödjer personer som vill sluta röka. Det skriver Folkhälsomyndigheten.

Rökfria miljöer bidrar också till att öka tillgängligheten till det offentliga rummet samt till en bra arbetsmiljö för de som arbetar där. Genom detta förebyggs ohälsa orsakad av rökning.

Bidrar till minskad rökning

I en rökfri miljö blir rökning mindre synligt. Att rökning blir mindre synligt i samhället bidrar i sin tur till att färre barn och unga börjar röka. De rökfria miljöerna stödjer också de som vill sluta röka.

Gör offentliga rummet tillgängligt för alla

Så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. De rökfria miljöerna möjliggör att de som inte vill eller som av särskilda hälsoskäl inte bör utsättas för rök kan vara på platsen.

Bidrar till en bra arbetsmiljö

Rökfria miljöer är en viktig del i att säkerhetsställa en bra arbetsmiljö. Utomhus gäller det till exempel för restaurangpersonal på utomhusserveringar och för dörrvakter.

Skyddar hälsan

Att andas in andras tobaksrök innebär exponering för samma hälsoskadliga ämnen som för en person som röker. Det finns inga säkra nivåer för exponering för tobaksrök och vi vet att det kan förekomma höga halter av skadliga partiklar runt en person som röker utomhus.

Visste du att?

När de rökfria miljöerna efterlevs bidrar vi till att följa FN:s barnkonvention som har blivit lag i Sverige. Genom att miljöer där barn vistas är rökfria respekteras barnens rätt till bästa möjliga hälsa. Detta är en viktig del i barnkonventionen.

Omfattar alla rökprodukter

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden till exempel cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa. Detta bidrar till att all rökning blir mindre synlig. Rök från e-cigaretter kan också vara irriterande och skadlig för luftvägar och lungor och innehålla det hälsoskadliga ämnet nikotin.

En del av det tobaksförebyggande arbetet

Det tobaksförebyggande arbetet bygger på breda och långsiktiga insatser i samverkan mellan flera aktörer på flera nivåer: nationellt, regionalt och lokalt.Lagstiftningen om rökfria miljöer är en del av det tobaksförebyggande arbetet i Sverige.

Rökfria utomhusmiljöer

De rökfria utomhusmiljöerna i lagen om tobak och liknande produkter är:

  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel
  • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och kaféer
  • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till
  • skolgårdar.

Du kan läsa mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida.