Skip to content
Sök

Plexiglaslösning gör det möjligt med utomhusbesök på äldreboenden – om alla följer reglerna

I skydd av plexiglas kan vi möjliggöra för anhöriga att besöka närstående utomhus vid kommunens äldreboenden – ett möteskoncept utan risk för smittspridning, förutsatt att gällande mötesregler, rutiner och rekommendationer följs.

Vid risk för smittspridning ska möten mellan besökare och brukare inte genomföras. Uppstår risk för smittspridning under ett pågående möte avbryts mötet omgående.

För att få besöka anhöriga utomhus vid Kalix kommuns äldreboenden gäller följande:

  • Alla besök måste förbokas – bokning görs via telefonsamtal till respektive boende/avdelning eller till enhetschefen för boendet. Inga obokade, spontanbesök tas emot eftersom förberedelse krävs.
  • Så väl besökare som brukare ska vara symtomfria (utan minsta förkylningssymtom).
  • Vilken tid man kan få komma på besök styrs av verksamheten och kan se olika ut på de olika ut på boendena och från dag till dag.
  • Max två besökare åt gången.
  • Håll alltid ett avstånd om minst 2 meter.
  • Personal följer den boende till och från mötet och säkerställer att mötesreglerna följs
  • Fysisk kontakt är inte tillåten och det är inte tillåtet att gå över till andra sidan plexiglaset.
  • Besökarna får inte överlämna fikabröd eller något annat till den person som de hälsar på. Om man vill ta med något till den person man hälsar på ska detta hanteras/överlämnas till brukare av personal. Avstånd på 2 meter ska alltid hållas.

Besöksförbudet gäller fortfarande

Besök utomhus kan möjliggöras med restriktivitet i enlighet med mötesreglerna. Information om mötesregler lämnas av verksamheten, till besökaren, i samband med bokning av mötestid. Individuell bedömning utifrån varje enskild brukare genomförs innan eventuellt besök. I enskilda fall kan man göra bedömningen att plexiglaslösningen inte är ett lämpligt alternativ beroende på brukarens hälsotillstånd eller på grund av andra faktorer. Det är alltid inom verksamheten som bedömningen och beslutet tas eftersom där finns en helhetsbild om brukaren och om verksamheten.

Besökare uppmanas att alltid följa personalens instruktioner och anvisningar. Besökare som inte följer mötesregler och anvisningar ombeds lämna mötet omgående.

Bokade besök kan komma att ställas in om det inom verksamheten uppstår ändrade förutsättningar.