Om du funderar på att starta en fristående verksamhet som till exempel en friskola eller en fri förskola behöver du ansöka om godkännande.

Riksdagen har beslutat om skärpta krav för att bedriva fristående verksamhet. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att Kalix kommun måste göra en mer omfattande granskning och bedömning både i sin prövning för att godkänna ansökningar och i tillsynen av fristående verksamheter.

Ansökan ska följa kommunens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag samt göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att en komplett ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen är vår målsättning att utredningstiden ska vara högst fyra (4) månader. Kalix kommun kan komma att kräva ytterligare uppgifter från sökanden, utöver det som framgår i blanketten. Beslut om godkännande fattas av utbildningsnämnden.

§ 179 Dnr 2019-00381 639  Avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem – Kommunfullmäktiges beslut  Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande avgifter för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem enligt nedan:  a) 25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem.  b) 15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  c) 15 000 kronor för ansökan om ägarbyte.

Gå till e-tjänsten för ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet (friskolor, fria förskolor med flera)

Gå till e-tjänsten för att ansöka om godkännande för att utöka antalet platser