Sök

Frågor om förskola och fritidshem

På den här sidan hittar du de vanligaste frågorna och svaren om förskola och fritidshem. Genom att klicka på någon av nedanstående frågor går du automatiskt vidare till svaret.

Frågor om ansökan

Regler och riktlinjer

Frågor om schema och vistelsetider

Frågor om avgifter

Frågor om försäkringar

Uppsägning av barnomsorg

Övriga frågor


Frågor och svar om förskola och fritidshem (FAQ)

Frågor om ansökan

Hur ansöker jag om plats i förskola?
Föräldrar som önskar plats i förskola eller familjedaghem ska ansöka om det. Ansökan kan göras via vår e-tjänst alternativt skriftligen till:
Utbildningsförvaltningen, 952 81 Kalix.
Ansökningsblankett kan hämtas här på hemsidan eller erhållas från utbildningsförvaltningen.

När ansökan kommit in registreras barnet enligt de önskemål du angivit. Köbekräftelse skickas hem skriftligt. Om du som ansöker via internet uppger en e-postadress, kommer du att få en automatisk bekräftelse i din inkorg.
Du erbjuds en plats i förskolan från det datum du har angett, förutsatt att din ansökan kommit in minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi kan inte alltid erbjuda plats till ditt förstahandsval, ange därför ett andra alternativ på ansökan. Du kan komma att tilldelas plats i annat upptagningsområde än där barnet bor, men barn boende i området prioriteras.
Tänk på att räkna med inskolningstid vid önskat placeringsdatum. Inskolningen beräknas ta cirka 1-2 veckor. Erbjudande om placering sker i första hand genom telefonkontakt. När du tackat ja till platsen översänds ett placeringsbeslut. Påbörjas inte inskolningen inom en månad från överenskommet datum, upphör placeringen.

Hur anmäler jag mitt barn till fritids?
Via inloggning i e-barnomsorg, den blankett som finns här på hemsidan eller genom kontakt med utbildningsförvaltningen.

Vilka alternativ finns till plats i förskola?
Familjedaghem för barn från 1 år till och med vårterminen barnet fyller 13 år, omsorg på obekväm arbetstid, Kalix Familjecentral, öppen mötesplats för dig som är hemma med ditt barn. Verksamheten är kostnadsfri.

Regler och riktlinjer

Vem har rätt till en förskoleplats?
Hemkommunen svarar för att barn bosatta i Sverige, med föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar erbjuds plats i förskola. Vistelsetidens omfattning avgörs av arbets- eller studietid inklusive resor eller barnets eget behov. 

Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka.
Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för vård av annat barn, har rätt till plats i förskola/familjedaghem 15 timmar per vecka. De 15 timmarna ska förläggas i samråd med personalen på ditt barns förskola så att de passar förskolans aktiviteter och den övriga barngruppen. Vid särskilda omständigheter kan undantag från reglerna om 15 timmar per vecka förekomma.

Kan jag åberopa någon form av förtur?

  • Förtur 1 - Barn i behov av särskilt stöd 
    Enligt 8:e kapitlet 9 § Skollagen ska barn som behöver särskilt stöd anvisas plats i förskola. Läkarintyg eller annat intyg ska bifogas ansökan. Barn som tilldelas plats i förskola eller familjedaghem betalar endast för den tid som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.
  • Förtur 2 - Syskonförtur
    Barn som har syskon placerade på en förskola har förtur till den förskolan. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, erbjuds plats samtidigt och till samma förskola.
  • Förtur 3 - Överflyttning 
    Om du inte fått ditt förstahandsval kan du välja att stå kvar i kön, och byta förskola när en plats kan erbjudas på den du valt i första hand.

Jag är arbetssökande och undrar hur snabbt jag kan få förskoleplats när behovet uppstår?
Du kommer att erbjudas en plats i förskolan från det datum du angett, förutsatt att din ansökan kommit in minst fyra månader innan önskat placeringsdatum.

Jag är arbetssökande och undrar hur snabbt jag kan få fritidsplats när behovet uppstår?
Så fort behov uppstår erbjuds ditt barn fritidsplats vid den skola hen är inskriven som elev. Öppettider för fritidshemmen är 06.00–18.00. Behövs omsorg kvällar och helger kan placering erbjudas efter kontakt med utbildningsförvaltningen.

Frågor om schema och vistelsetider

Hur lämnar jag mitt barns schema? 
När barnet tilldelats plats i förskola eller familjedaghem ska förälder lämna in ett schema över barnets vistelsetid utifrån de behov familjen har. Det vill säga vårdnadshavares arbets- eller studietid inklusive restid. Schemat lämnas till personalen där barnet är placerat.

Vid byte av taxenivå på grund av arbetslöshet, föräldraledighet eller återgång till arbete/studier ska utbildningsförvaltningen kontaktas.

Jag är arbetssökande och har rätt att ha mitt barn på förskolan 15 timmar per vecka, kan jag själv bestämma hur timmarna ska fördelas?
Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats i förskolan 15 timmar per vecka.
Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga för vård av annat barn, har rätt till plats i förskola/familjedaghem 15 timmar per vecka. De 15 timmarna ska förläggas i samråd med personalen på ditt barns förskola så att de passar förskolans aktiviteter och den övriga barngruppen. Vid särskilda omständigheter kan undantag från reglerna om 15 timmar per vecka förekomma.

Jag är föräldraledig och har mitt andra barn på förskolan 15 timmar per vecka, kan jag själv bestämma hur timmarna ska fördelas?
De 15 timmarna ska förläggas i samråd med personalen på ditt barns förskola så att de passar förskolans aktiviteter och den övriga barngruppen.

Finns det någon förskola i kommunen som har nattöppet?
Omsorg under obekväm eller oregelbunden arbetstid kan erbjudas för barn inskrivna i förskola och fritidshem. Ansökan görs till utbildningsförvaltningen. För omsorg på obekväm arbetstid debiteras ingen extra avgift. Plats kan kombineras med vanlig dagplacering på annan förskola. Öppettider måndag-fredag 17.30–22.00 och helger 06.30–22.00. Individuell behovsprövning görs i de fall förälder ansöker om tid utöver ovanstående öppettider.

För att kunna planera bemanning på avdelningen ska förändringar i omsorgsbehov lämnas senast två veckor innan förändringen träder i kraft eller behov uppstår.
Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn 1-13 år. Arbetstiden ska kunna styrkas av arbetsgivare. Förskolan där vi erbjuder detta är Lyrans förskola, belägen på Valhallavägen 28 i centrala Kalix.

Hur länge är förskola och fritids öppet?
Förskolan har öppet klockan 06.00-18.00.

Får mitt barn vara på förskolan och fritids när jag är sjukskriven?
Vid förälders sjukdom får barnet vara på förskolan om så önskas.

Jag arbetar heltid under vissa veckor, och är helt ledig vissa veckor. Vilka vistelsetider gäller för mitt barn?
Vid längre ledighet som infaller vid till exempel skiftarbete får barnet vara 15 timmar per vecka i förskolan.

Frågor om avgifter

Vad kostar det att ha sitt barn på förskola/fritids?
Avgiftens storlek baseras på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och hur många barn familjen har inskrivna i förskolan. Med hushåll avses ensamstående, makar eller sambor. Sambor eller gifta betraktas således som ett hushåll – oavsett om de har gemensamma barn eller inte - och avgiften beräknas på bådas sammanlagda bruttoinkomst. Aktuella avgifter hittar du under våra utbildningssidor.

Betalar man avgift även när barnet är ledigt?

Ja, du betalar för platsen.

Vem ska betala räkningen för förskola och fritids om vårt barn bor varannan vecka hos oss föräldrar?
Om föräldrarna inte bor tillsammans baseras förskoleavgiften på den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört. Bor barnet växelvis hos båda föräldrarna kan fördelning av avgiften göras om föräldrarna så önskar.

Betalas avgiften i förskott eller i efterskott?
Platsinnehavare faktureras månadsvis. Avgift tas ut från placeringens första dag och betalas i efterskott senast den 30:e varje månad. Avgift betalas för 12 månader per år. Förfallodag anges på räkningen.

Kan jag betala via autogiro?
Ansökan om betalning via autogiro kan göras på blanketten Autogiromedgivande som finns under barn- och grundskolans blanketter.

Vad händer om jag inte betalar min avgift?

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen, från förfallodagen till dess betalning skett. Vid skriftlig påminnelse uttas påminnelseavgift. Om betalning uteblir överlämnas ärendet till Marginalen Inkasso. Förälder som inte betalar avgiften kan förlora sin plats i förskolan. Finns det fler än två förfallna fakturor skickas varsel om uppsägning.

Hur lämnar jag inkomstuppgift?
Inkomstredovisning kan göras med hjälp av vår e-tjänst eller blanketten som du hittar här på hemsidan. Den ifyllda blanketten skickas till:
Utbildningsförvaltningen, 952 81 Kalix.

När ska jag lämna inkomstuppgift?
När barn har fått plats i förskolan ska inkomstuppgift lämnas till utbildningsförvaltningen. Om inte inkomstuppgift lämnas, debiteras avgift motsvarande maxbelopp i taxan. Föräldrar är skyldiga att lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst eller förändrade familjeförhållanden. Kommunen har rätt att begära inkomstuppgift av arbetsgivare, arbetslöshetskassa eller från Skatteverket. 

Frågor om försäkringar

Är mitt barn försäkrat under tiden i förskolan och fritids?
Barn och ungdomar som går i förskola och skola i Kalix kommun omfattas av kommunens försäkring hos IF. Det innebär att de är försäkrade mot olyckshändelser både under och efter skoltid. Läs mer om försäkringar under försäkringar på våra utbildningssidor.

Uppsägning av barnomsorg

Hur lång är uppsägningstiden för platsen på förskola och fritids?
Om inte annat datum angetts är uppsägningstiden 30 dagar från det datum den ankomststämplats hos utbildningsförvaltningen.

Hur säger man upp sin plats?
Du kan säga upp din barnomsorgsplats via vår e-tjänst eller via denna blankett som ifylld skickas till:
Utbildningsförvaltningen, 952 81 Kalix.
Delar du förskoleplats med annan förälder och vill säga upp din del av platsen, kontaktar du utbildningsförvaltningen.

Övriga frågor

Vad är allmän förskola?
Alla barn mellan tre och fem år erbjuds kostnadsfri förskola 525 timmar per år. Plats i allmän förskola erbjuds (verksamheten är frivillig) från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan följer skolans läsårsplan, vilket innebär att barnet är ledig från förskolan när skolan har lov.