Sök

Krisinformation

Om en svår olycka, en naturkatastrof, ett giftutsläpp eller något annat allvarligt inträffar i Kalix kommer kommunens hemsida att användas för att informera dig om vad som hänt.

Krisinformation på svenska

Vi kommer att ge lägesbeskrivningar, råd till allmänheten med mera. På vår webbplats kommer du då hela tiden att hitta aktuell information.

Med en extraordinär händelse, eller kris, i en kommun menas en händelse som

  • avviker från det normala
  • innebär - eller medför en överhängande risk för - allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen

Speciellt krisfält

Om situationen kräver det kommer vi att ha ett speciellt krisfält med den senaste utvecklingen högst upp på sidan. Det går inte att missa.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten är ett varnings- och informationssystem som dels utgörs av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Signalen kan användas för att varna för akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjning, med mera. Vanligen används larmanordningarna i både krig och fred.

Signalen Viktigt meddelande – även känd som Hesa Fredrik – testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat. 

Om man hör varningssignalen vid någon annan tidpunkt än de nedan angivna provtillfällena ska man bege sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Jos vakava onnettomuus, luonnonkatastrofi, vaarallisten aineiden päästö tai muuta vakavaa sattuu Kalixissa, niin kunnan kotisivun kautta ilmoitetaan tapahtuneesta.

Tulemme antamaan tilannekuvan, neuvoja yleisölle ynnä muuta. Kotisivun kautta saat jatkuvaa tietoa asiasta.

Poikkeuksellisella tapahtumalla tai kriisillä kunnassa tarkoitetaan tapahtumaa joka,

  • poikkeaa normaalista
  • merkitsee –tai aiheuttaa välittömän riskin vakavaan häiriöön yhteiskunnan tärkeissä tehtävissä
  • vaatii nopeaa toimea kunnalta

Erityinen kriisiruutu kotisivulla

Jos tilanne sen vaatii, kunnan kotisivulle tulee erityinen kriisiruutu, jossa ilmoitetaan tapahtumasta. Kriisiruutua ei voi missata, koska se on hyvin näkyvillä sivun yläosassa.

Tärkeä yleisötiedote

Tärkeä yleisötiedote on varoitus- ja tiedonantojärjestelmä, joka koostuu yleisestä vaaramerkistä ”Hesa Fredrik” ja tiedotteista radion ja TV:n kautta. Varoitusäänimerkkiä käytetään väestön varoittamisessa akuuteissa uhkatilanteissa kuten sota, vakava tulipalo, kaasupäästö, akuutti uhka vesihuoltoon, ynnä muuta. Yleistä vaaramerkkiä käytetään sodan sekä rauhan aikana.

Vaaramerkkiä Tärkeä yleisötiedote ”Hesa Fredrik” testataan neljä kertaa vuodessa, kello 15.00 ensimmäisenä arkimaanantaina maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Ruotsin Radion kaikissa kanavissa ilmoitetaan asiasta vähän ennen mainittua kellonaikaa ja kun testaus on ohi.

Jos kuulet varoitusäänimerkin muina aikoina kuin yllä mainitut testiajat: siirry sisälle, sulje ovet, ikkunat ja tuuletusaukot ja kuuntele Ruotsin Radiota P4, joka antaa yhteiskunnallista tietoa.

Jos vakava onnettomuus, luononkatastrooffi, ulospäästö vaaralisista aihneista taikka jotaki muuta vakavaa sattuu Kaihnuussa, niin kunnan kotisivun kautta ilmotethaan sulle asiasta.

Siinä taphauksessa met tulema antamhaan tilanekuvan, neuvoja ylheisölle ja muuta. Meän veppipaikala saat jatkuvasti aktyellia informašuunia.

Poikkeuksellisela tapahtumala taikka kriisilä kunnassa, tarkotethaan tapahtumaa joka

  • poikkeaa normaalista
  • merkittee taikka aiheuttaa välittömän riskin vakahvaan häirihöön yhteiskunnan tärkeissä fynkšuunissa
  • vaatii nopeaa toimea kunnalta

Erityinen kriisiruutu kotisivula

Jos tilane sen vaatii, niin kunnan kotisivule tullee erityinen kriisiruutu, jossa informeerathaan tapahtumasta. Kriisiruutua ei voi missata, ko se oon silloin hyvin näkyvilä sivun yläosassa.

Tärkeä ilmotus ylheisölle

Tärkeä ilmotus ylheisölle oon varotus- ja informašuunisysteemi, joka koostuu ulkovarotuksesta ”Hesa Fredrik” ja kans ilmotuksista raation ja TV:n kautta. Signaalia voihaan käyttää ko pittää varottaa akyytista uhkatilantheesta niin ko sota, vakava tulipalo, kaasupäästö, akyytti uhka vesihuolthoon ja muuta. Tätä larmisysteemiä käytethään soan sekä rauhan aikana.

Signaalia Tärkeä ilmotus ”Hesa Fredrik”, testathaan neljä kertaa vuessa, kello 15.00 ensimäisenä pyhävaphaana maanantaina marsissa, jyynissä, septämperissä ja tesämperissä. Informašuunia annethaan Ruottin Raation kaikissa kanavissa just ennen tätä aikaa ja ko testaus oon ohi.

Jos varotussignaali kuuluu muula aijala ko yllä mainutut testitilhaisuuet, niin mene sisäle, pane kiini ovet, klasit ja venttilašuunin ja kuuntele Ruottin Raatiota P4, josta saat informašuunia.

Kontaktpersoner

Bild av Reine Sundqvist

Reine Sundqvist

Informationsansvarig

Reine ansvarar för kommunledningsförvaltningens informationsfunktion samt informationen vid näringslivsenheten. Han är underställt stabschef och näringslivschef.  

Telefon: 0923-658 15
Mobil: 072-247 96 20
Bild av Patrik Fallström

Patrik Fallström

Säkerhetschef

Patrik är Kalix kommuns säkerhetschef, och ansvarar bland annat för krissamverkan.  

Telefon: 0923-650 90
Bild av Maria Henriksson

Maria Henriksson

Kommundirektör

Maria har som kommundirektör vid Kalix kommun det övergripande ansvaret för tjänstemannaorganisationen.  

Telefon: 0923-650 02