Skip to content
Sök

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Här kan du ta del av samhällsbyggnadsnämndens mål.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och vision i anslutning till budget
2016 samt ekonomisk plan 2017-2018 ligger till grund för nämndens målarbetarbete med visionen ”Omtänksamhet och framtidstro” samt kommunövergripandemål om:

  • ett öppet tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv
  •  ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön.

Samhällsbyggnadsnämnden ska utföra en professionell service till andra
förvaltningar inom områden som fastigheter, upphandlingar, kost- och
lokalvård.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska till medborgare och företag skyndsamt
och korrekt handlägga ärenden inom bygglov, sotning och miljö samt övrigt
som har betydelse för deras verksamhet.

Ett annat viktigt område är infrastrukturen, där eftersträvar förvaltningen en
hållbar och välplanerad verksamhet för att hålla en god standard på vägar,
parker, kollektivtrafik samt god kvalité på vattenförsörjningen.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till mål:

  • Optimera resursanvändningen för att minska kostnaderna i verksamheten
  • Skapa fler och bättre boendemiljöer
  • Medverka till att skapa ett bra företagsklimat i kommunen