Skip to content
Sök

Kommunstyrelsens mål

Här kan du ta del av kommunstyrelsens mål.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens arbete och ha uppsikt över övriga nämnder. Kommun-styrelsen är det organ, som slutgiltigt bereder kommunfullmäktiges ärenden. Kommunstyrelsen härtill uppgift att inom befintlig rambudget bedriva verksamhet och har befogenheter att omfördela resurser inom sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen har även till uppgift att ta fram förslag på de kommunövergripande målen samt målen för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen har specifikt ansvar för att leda kommunens övergripande arbete inom IT, information, samt övergripande utvecklingsfrågor i kommunen.

En av kommunstyrelsens uppgifter är att arbeta för att göra Kalix kommun till en attraktiv kommun, där tolerans och mångfald är viktiga bitar för att uppnå detta. Inflyttning till kommunen är nödvändig för att klara framtidens kompetensförsörjning, samt att skapa ett större skatteunderlag, för att klara framtiden med en allt större andel äldre invånare. Kommunstyrelsen har även en viktig uppgift i att göra den kommunala organisationen till en attraktivare arbetsgivare, där jämställdhets- och heltidsfrågor ligger i fokus. Ett annat område är att skapa en effektiv och transparent organisation, som ger service till medborgarna och ger maximal effektivitet för skattepengarna. Politikens och tjänstemännens uppgift ska vara att organisationen ska ta lagliga, lämpliga och finansierade beslut utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat. Ett utvecklingsområde för kommunstyrelsen är att öka medborgarnas inflytande i beslutsprocesser och påverkan på de övergripande planer som tas fram.

Kommunfullmäktige antog 2015-11-02 mål för kommunstyrelsen enligt nedan:

• Att öka inflyttningsnettot
• Att öka den sociala mångfalden och toleransen
• Att öka dialogen mellan politiker, anställda, brukare och medborgare.