Skip to content
Sök

Utbildningsnämndens mål

Här kan du ta del av utbildningsnämndens mål

Kommunens vision är "Omtänksamhet och framtidstro", övergripande mål är "Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar att leva ett bra liv" och "Ett attraktivt och hållbart Kalix utifrån människors behov och med hänsyn till miljön", det ska brytas ner till nämndens mål utifrån nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska också ta hänsyn till målen för God ekonomisk hushållning samt eventuellt övergripande mål beslutade av Kommunfullmäktige.

I hela utbildningsnämnden vill vi arbeta för en skola som ska kännetecknas av empati, lust och motivation. Vi vill vara en skola/förskola som arbetar för ökad förståelse och respekt för sina medmänniskor så kallad EQ - emotionell intelligens, för att nå dit krävs att vi tar del av ny forskning och att vi vågar ta nya grepp, det kan till exempel vara mer kultur i skolan, internationellt arbete - FN-skola, HBTQ-certifiering och andra åtgärder som bidrar till ökad måluppfyllelse genom att vi skapar en kultur med mindre motsättningar och större förståelse för alla medmänniskor.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att anta följande mål för utbildningsnämnden:

  • Ökad kunskapsnivå hos alla barn elever.
  • Ökad motivation och lust att lära.
  • Alla barn/elever ska bemötas och få utvecklas utifrån sina förutsättningar.