KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2021-08-17. SOCIALNÄMNDEN.

Plats och tid för sammanträde

Folkets Hus, sammanträdesrum Bergön, tisdag den 24 augusti 2021 klockan 13.00.

Ärenden

Allmänna ärenden
1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av ärendelista
4. Förordnande av beslutanderätt enligt lag, s k kompletterande beslutanderätt
5. Månadsrapport juni 2021
6. Föräldrastöd – En bra start
7. Ansökan om statsbidrag – främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg 2021 (återhämtningsbonusen)
8. Information om projektet Motverka ensamhet
9. Information från förvaltningschef och nämndsordförande

Individuella ärenden
10. Övervägande av umgängesbegränsning
11. Övervägande av umgängesbegränsning
12. Övervägande av umgängesbegränsning
13. Övervägande av umgängesbegränsning

I tjänsten