Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-02-10--2020-03-03. Protokollet förvaras hos Stab kansli.