Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott är justerat och anslås 20-03-11--20-04-02. Protokollet förvaras hos Stab Kanslienheten.