Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 20-10-07--20-10-29. Protokollet förvaras hos Stab Kansli.