Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2021-04-19--2021-05-11. Protokollet förvaras hos Stab kansli.