Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll är justerat och anslås 2020-05-13--2020-06-04. Protokollet förvaras hos stab kansli.